OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En finansiell rapport ska kännetecknas av vissa kvalitativa egenskaper.

Göra informationen i finansiella rapporter användbar för användarna

Både i IASB:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter och i kapitel 2 i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) finns ramverk för hur man upprättar finansiella rapporter. I dessa ramverk redogörs för olika kvalitativa egenskaper som ska göra informationen i de finansiella rapporterna användbar. I K3 anges att informationen i den finansiella rapporten ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig (BFNAR 2012:1 punkt 2.8).

Begriplig

Den information som lämnas i finansiella rapporter ska vara lättbegriplig för använ­darna. Det förutsätts dock att använ­dar­na har en rimlig kunskap om ekono­mi och redo­visning samt att de studerar informationen med rimlig nog­grannhet. Kravet på begriplig information innebär inte att relevant information får utelämnas på grund av att den kan vara svår att förstå.

Tillförlitlig

Informationen i en finansiell rapport är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga fel­aktig­heter och om den är neutral (BFNAR 2012:1 punkt 2.9). Användarna måste kunna förlita sig på att informationen på ett korrekt sätt visar det som görs gällande eller det som man rimligen kan anta att den visar. Infor­ma­tionen kan visserligen vara relevant men så osäker att den finan­siella rappor­ten riskerar att bli vilseledande om informationen tas med i redo­visningen. Informationen ska också vara aktuell. Om publicering av informationen dröjer kan den förlora i aktualitet. Ett företag måste därför väga nyttan av tidig rapportering mot nyttan av tillförlitlig information.

För att vara tillförlitlig måste informationen också vara neutral, d.v.s. den får inte vara vinklad. Den finansiella rapport­en är inte neutral om den genom urvalet eller presen­tationen av informationen på­verkar beslut och bedömningar i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat eller annat mål.

För att vara tillförlitlig måste informationen slutligen vara full­ständig, inom ramen för vad som kan anses vara väsentligt. Att ute­läm­na information kan medföra att rappor­ten blir oriktig eller vilseledande och därmed varken är tillförlitlig eller relevant.

Relevant

Information är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att under­lätta bedömningen av inträffade, aktuella och fram­tida hän­delser, eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar (BFNAR 2012:1 punkt 2.10).

Informationens relevans påverkas av dess karaktär, väsent­lighet och aktualitet. I vissa fall avgör dock infor­ma­tionens karaktär ensamt rele­vansen. Exempel­vis kan information om ett nytt affärsområde påverka bedöm­ningen om ett företags risker och möjligheter även om beloppen eller resultaten för den aktuella perioden är oväsentliga.

Jämförbar

Värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och händelser måste redo­visas på samma sätt, dels i ett och samma företag under en längre tid, dels i olika företag, så att användarna har möjlighet att jämföra finansiell ställning och resultat i de finansiella rapporterna.

Kravet på jämförbarhet innebär bl.a. att användarna ska informeras om de redo­visningsprinciper som tillämpas då de finansiella rapporterna upprättas, om eventuella ändringar av principerna samt om effekter av sådana änd­ringar.

Väsentlig

Informa­tionen i en finansiell rapport är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen (BFNAR 2012:1 punkt 2.11). Vid bedömningen av om en post är väsentlig bör man beakta postens eller felets relativa storlek samt ta hänsyn till de aktuella förhållandena i det enskilda fallet. Utelämnad information kan medföra att annan information blir felaktig eller vilseledande och därför varken tillförlitlig eller relevant.

Avvägning mellan nytta och kostnad

Nyttan av informationen bör vara större än kostnaden för att tillhandahålla den. Vad som är störst är en avvägning som huvudsakligen baseras på bedömningar. Kostnaderna bärs inte alltid av den part som har nytta av informationen och nyttan av informationen tillfaller ofta en bred skara av externa användare.

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2]
  • IASB Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter [1]