OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Hur ett byte av redovisningsprincip ska redovisas beror på vilken normgivning företaget tillämpar.

När får man byta redovisningsprincip?

Användare av finansiella rapporter behöver kunna jämföra de finansiella rapporterna för ett företag över tiden, för att se trender i företagets finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Det är därför viktigt att samma redovisningsprinciper tillämpas från en period till nästa. En av de grundläggande principerna är att samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska tillämpas konsekvent från ett räkenskapsår till ett annat (2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL). När man får byta redovisningsprincip regleras i normgivningen.

K1: förenklat årsbokslut

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om när man får byta redovisningsprincip.

Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag som tillämpar K2 får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10 punkt 2.3). För att göra ett byte av princip krävs i vissa fall att det finns särskilda skäl. Här är exempel på metoder för värdering som man kan välja i det allmänna rådet:

 • Huvudregel respektive alternativregel för uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris (BFNAR 2016:10 punkt 6.15). Alla uppdrag av samma slag ska redovisas enligt samma metod.
 • Förenklingsregeln i BFNAR 2016:10 punkt 7.9 som anger att återkommande utgifter under vissa förutsättningar inte behöver periodiseras. Förenklingsregeln ska tillämpas konsekvent mellan åren för varje enskild återkommande utgift.
 • Om restvärde ska beaktas eller inte när man beräknar avskrivningsunderlag (BFNAR 2016:10 punkt 10.25).
 • Värdering av varulager, antingen med utgångspunkt i försäljningspriset eller i anskaffningsvärdet (BFNAR 2010:10 punkt 12.8).
 • Nuvärdesberäkning av avsättningar (BFNAR 2010:10 punkt 16.11).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag får enligt BFNAR 2012:1 punkt 10.2 bara byta redovisningsprincip om minst en av följande förutsättningar är uppfylld.

 • Det är ett krav på grund av en ändring i lag eller i det allmänna rådet.
 • Det leder till att den finansiella rapporten kommer att innehålla mer tillförlitlig och relevant information om effekterna av transaktioner, andra händelser eller förhållanden på företagets finansiella ställning, resultat eller kassaflöden.
 • Företaget byter koncerntillhörighet.
 • Företagets verksamhet har minskat väsentligt i omfattning.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Ett företag ska enligt IAS 8 punkt 14 bara byta redovisningsprincip om någon av följande förutsättningar är uppfylld:

 • bytet krävs av en IFRS
 • bytet leder till att finansiella rapporter kommer att innehålla mer tillförlitlig och mer relevant information om effekterna av transaktioner, andra händelser eller förhållanden på företagets finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. Det finns inga inskränkningar till IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel i föreskrifterna FFFS 2008:25 respektive FFFS 2015:12.

Hur ska ett byte av redovisningsprincip redovisas?

Hur ett byte ska redovisas beror på vilken normgivning som företaget tillämpar.

K1: förenklat årsbokslut

Regelverket innehåller inga särskilda bestämmelser om byte av redovisningsprincip.

Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag som ändrat principer för värdering till någon av de metoder som anges i det allmänna rådet ska tillämpa ändringen framåtriktat (BFNAR 2016:10 punkt 2.3). Det innebär att årets och kommande års resultat påverkas. Posterna för det närmast föregående året ska inte räknas om och någon justering av ingående balanserat resultat ska inte göras.

Företaget ska lämna upplysning om ändrade principer (3 kap. 5 § fjärde stycket ÅRL).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag som tillämpar K3-regelverket ska enligt BFNAR 2012:1 punkt 10.4 redovisa ett byte av redovisningsprincip enligt följande:

 • Byte till följd av ändring av lag eller det allmänna rådet ska redovisas enligt övergångsbestämmelserna till ändringen.
 • Andra byten ska redovisas med retroaktiv tillämpning.

Ett företag som redovisar byte av redovisningsprincip med retroaktiv tillämpning ska räkna om jämförelsetalen för föregående räkenskapsår som om den nya redovisningsprincipen alltid hade tillämpats. Om det är praktiskt ogenomförbart att fastställa effekterna av ett byte av redovisningsprincip för det föregående räkenskapsåret, ska företaget tillämpa den nya redovisningsprincipen på tillgångar och skulder från och med början av det innevarande räkenskapsåret (BFNAR 2012:1 punkt 10.5).

Specifikationen av förändringar i eget kapital ska innehålla uppgifter om effekterna av den retroaktiva tillämpningen (BFNAR 2012:1 punkt 6.3).

När man byter redovisningsprincip ska man lämna upplysning om karaktären på bytet av redovisningsprincip, samt justeringsbelopp för varje påverkad post i resultat- och balansräkningen för innevarande och föregående år, om det är praktiskt genomförbart (BFNAR 2012:1 punkt 10.6).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel utan undantag eller tillägg (RFR 2 IAS 8 punkt 1).

Ett företag ska redovisa byte av redovisningsprincip när det är följden av att IFRS tillämpats första gången, i enlighet med de särskilda övergångsbestämmelserna i aktuell IFRS. Om några särskilda övergångsbestämmelser inte finns eller om företaget frivilligt byter redovisningsprincip, ska bytet redovisas med retroaktiv tillämpning (IAS 8 punkt 19).

Retroaktiv tillämpning innebär att företaget ska redovisa bytet som om den nya redovisningsprincipen alltid tillämpats och att följande ska justeras:

 • ingående balans för varje påverkad del i eget kapital för den tidigast redovisade perioden
 • övriga jämförelsebelopp som redovisats för varje tidigare redovisad period. (IAS 8 punkt 22)

När det är praktiskt ogenomförbart att fastställa antingen periodspecifika effekter eller ändringens ackumulerade effekt, finns det ytterligare vägledning att få i IAS 8, punkterna 23-27 om hur bytet ska redovisas.

Företaget ska lämna upplysningar om bytet (IAS 8, punkterna 28-31).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifterna innebär att kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa en s.k. lagbegränsad IFRS. Det finns inga inskränkningar till IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel i föreskrifterna FFFS 2008:25 respektive FFFS 2015:12.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2]

Övrigt

 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2]
 • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1] [2]
 • Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305) [1]
 • IAS 8 Redovisningsprinciper [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]