OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

De flesta ersättningar vid utbildning är skattefria. De flesta ersättningar vid arbetslöshet samt avgångsersättningar är skattepliktiga.

Ersättningar vid utbildning

De flesta ersättningar vid utbildning är skattefria, dock inte alla.

Utvecklingsersättningar till ungdomar är skattefria

Utvecklingsersättningar i form av dagpenning som lämnas till de ungdomar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program är skattefria (11 kap. 33 § IL).

Studiestöd är skattefria

Följande studiestöd är enligt 11 kap. 34 § andra stycket IL skattefria:

 • studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395)
 • statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten för
  • kortare studier om funktionsnedsättningar
  • kortare studier på grundskolenivå eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning
  • studier inom särskild utbildning för vuxna
 • statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska (11 kap. 34 § andra stycket IL).
 • kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

Nytt: 2017-07-16

Ett nytt studiestöd kallat studiestartstöd infördes 2/7 2017. Även detta stöd är skattefritt.

Bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning är skattefria

Ersättning för utgifter för nattlogi eller resor m.m. är enligt 11 kap. 35 § första stycket IL skattefria om det lämnas till deltagare i

 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetsmarknadspolitiska program som berättigar deltagaren till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Detta gäller även sådant stöd som lämnas till deltagarens ledsagare eller till elever med funktionsnedsättning vid utbildning i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande utbildning (11 kap. 35 § andra stycket IL).

Statliga bidrag för resor, kost eller logi eller merutgifter på grund av funktionsnedsättning är skattefria (11 kap. 35 § tredje stycket IL).

Utbildningsbidrag är skattepliktiga

Följande ersättningar i samband med studier är enligt 11 kap. 34 § första stycket IL skattepliktiga:

 • utbildningsbidrag för doktorander
 • ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF)
 • utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Ersättningar vid arbetslöshet är skattepliktiga

Följande ersättningar i samband med arbetslöshet är enligt 11 kap. 36 § IL skattepliktiga:

 • dagpenning från svensk arbetslöshetskassa
 • aktivitetsstöd som betalas ut till
  • den som tar del av arbetsmarknadspolitiskt program
  • andra som är likställda med dem när det gäller rätt till sådant stöd.

Inkomstförsäkringar är skattefria

Ersättning från en frivillig inkomstförsäkring är enligt Högsta förvaltningsdomstolen skattefri (RÅ 2007 ref. 25). Det gäller både försäkringar som ingår i medlemsavgiften till ett fackförbund och frivilliga försäkringar som ligger helt utanför medlemsavgiften. Avdrag medges inte för premier för sådana försäkringar.

Ersättningar från utlandet vid arbetslöshet är skattepliktiga

Ersättning från utlandet vid arbetslöshet utgör skattepliktig inkomst.

Skatteverket anser att permitteringsersättning från utlandet också är skattepliktig med stöd av reglerna om livränta och liknande periodiska inkomster (10 kap. 2 § och 11 kap. 1 § IL).

I dansk lov om arbejdsløshedsforsikring finns bestämmelser i kapital 11 a om efterlön. Nuvarande regler om efterlön ger en möjlighet för personer att lämna arbetsmarknaden vid 60 års ålder och vara tillförsäkrade en inkomst fram till pensionsåldern.

En person som har betalat in s.k. bidrag till en dansk efterlönsordning och som väljer att få sina efterlönsbidrag återbetalda ska enligt Skatteverket inte beskattas i Sverige för återbetalningen.

Skatteverket anser vidare att när en person ”går på efterlön” så är de löpande utbetalningarna av efterlön skattepliktiga enligt IL. Bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet och dess artikel 18 ska tillämpas (Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön).

Avgångsersättningar är skattepliktiga

Avgångsersättningar är skattepliktiga som intäkt av tjänst.

Avgångsbidrag (AGB)

Avgångsbidrag (AGB) är skattepliktiga som intäkt av tjänst. AGB på grund av kollektiv avgångsbidragsförsäkring i Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag (AFA) betalas ut till arbetstagare som avskedas till följd av driftinskränkningar eller driftnedläggelse. Ersättningens storlek beror på ålder och arbetstid och betalas ut som ett engångsbelopp då anställningen upphör.

Avgångsersättning (AGE)

Avgångsersättningar (AGE) är skattepliktiga som inkomst av tjänst. Avgångsersättningar betalas ut till arbetstagare enligt trygghetsavtal mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och arbetsgivarorganisationen.

Avgångsvederlag jämställs med lön

Avgångsvederlag, d.v.s. andra ersättningar än avgångsbidrag (AGB) och avgångsersättning (AGE) eller motsvarande, jämställs med lön. Avgångsvederlag är skattepliktiga och till skillnad från AGB och AGE även pensionsgrundande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2007 ref. 25 [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön [1]