OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Det finns sekretessregler som gäller till skydd för uppgifter om enskilda som är föremål för brottsutredningar.

Enskild som är föremål för brottsutredning

För att skydda enskilda som är föremål för brottsutredningar finns regler om sekretess för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Sekretess gäller bl.a. i förundersökning i brottmål och i SBE:s verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott (35 kap. 1 § första stycket 1 och 4 OSL).

Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit vilket innebär att utgångspunkten är sekretess. En uppgift får bara lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretess med omvänt skaderekvisit gäller även för uppgift i register som förs av Skatteverket enligt LPB eller som annars behandlas av Skatteverket med stöd av LPB (35 kap. 1 § första stycket 8 OSL).

Tänk på att sekretess även kan gälla för uppgifter till skydd för brottsbekämpande myndighets verksamhet (18 kap. 1 och 2 §§ OSL).

Sekretessen gäller inte för vissa beslut

Sekretessen till skydd för enskilda som är föremål för brottsutredningar gäller inte för bl.a. följande åklagarbeslut:

  • beslut om att åtal ska väckas
  • beslut om att förundersökning inte ska inledas
  • beslut om att förundersökning ska läggas ned.

Detta framgår av 35 kap. 6 § 1 OSL. Det är bara själva beslutet som blir offentligt.

Sekretessen hos domstol

Det finns särskilda regler om sekretessen hos domstolen i skattebrottsärenden.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar