OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

Vid import ska varorna anmälas till Tullverket.

Ny tullagstiftning

Sedan den 1 maj 2016 har en ny tullag trätt i kraft. Den nya tullagen infördes eftersom en ny unionskodex ska tillämpas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Unionskodexen är grunden till det förändringsarbete som syftar till att all informationsöverföring mellan företagen och tullmyndigheterna ska ske elektroniskt. Förändringsarbetet som avser både ny lagstiftning och IT-system beräknas vara på plats fullt ut år 2020. Även om den nya lagstiftningen gäller från och med 1 maj 2016 finns det övergångsbestämmelser som innebär att vissa bestämmelser kommer att införas successivt.

För mer information om tullagstiftningen hänvisas till Tullverkets hemsida, www.tullverket.se.

Hänförande av varor till ett tullförfarande

Icke-unionsvaror som förs in till Sverige ska anmälas till Tullverket och hänföras till ett tullförfarande. När någon ska anmäla en vara till ett tullförfarande ska en tulldeklaration lämnas. De deklarationsförfaranden som finns är standarddeklaration och förenklad deklaration. Detta motsvaras av det som tidigare kallades normalförfarande och förenklat deklarationsförfarande.

Det viktigaste tullförfarandet är ”övergång till fri omsättning”. Övergång till fri omsättning innebär att varorna får status som unionsvaror.

Varor som förs in i EU kan också hänföras till tullförfarandet särskilda förfaranden. De särskilda förfarandena är

  • transitering
  • lagring
  • särskild användning
  • förädling

Övergång till fri omsättning

Övergång till fri omsättning (förtullning) innebär att importören fritt kan förfoga över de importerade varorna. Avsikten är att varornas tullstatus ska ändras från att vara icke-unionsvara till att bli unionsvara. När detta skett kan varan utan hinder röra sig fritt inom unionens tullområde. När en vara försatts i fri omsättning har alltså handelspolitiska åtgärder tillämpats, andra formaliteter för import uppfyllts och lagenliga tullar debiterats (1 kap. 19 § ML).

Unionsvara

Unionsvara är en vara som är framställd inom EU. En unionsvara kan också komma från en plats utanför EU under förutsättning att varan är i fri omsättning.

Transitering

Transitering av varor innebär att varorna transporteras från en plats till en annan utan att beläggas med importtullar och andra skatter eller avgifter eller bli föremål för handelspolitiska åtgärder. Det innebär att varor som är under ett transiteringsförfarande är befriade från skatt så länge de inte övergår till fri omsättning inom landet genom förtullning.

Vid ett transiteringsförfarande transporteras varorna från ett tullkontor till ett annat tullkontor under tullkontroll. Tullverket kontrollerar att varorna inte byts ut under transporten genom att försegla de lastenheter som varorna transporteras i.

För transitering krävs vissa tillstånd. För information om de tillstånd som rör transitering hänvisas till Tullverkets hemsida.

Genom transiteringsförfarandet kan till exempel en vara som kommer till Sverige men ska transporteras vidare till ett annat EU-land fraktas (transiteras) genom landet utan att behöva införtullas här. Det är destinationslandet som ska ta ut mervärdesskatt, d.v.s. det EU-land där varorna införtullas och övergår till fri omsättning.

Transiteringsförfarandet inom EU

Inom EU kan olika transiteringsförfaranden tillämpas, Det vanligaste transiteringsförfarandet är det gemensamma transiteringsförfarandet. Men det finns även andra förfaranden t.ex. unionens transiteringsförfarande och förfarandet enligt TIR-konventionen, d.v.s. på TIR-carnet.

Det gemensamma transiteringsförfarandet

Fördragsslutande parter till konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande är samtliga länder inom EU, Turkiet samt Eftaländerna (d.v.s. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Det gemensamma transiteringsförfarandet tillämpas både på transiteringar mellan unionen och de övriga länderna till konventionen som transiteringar mellan dessa länder. Det innebär att en transitering som endast berör en fördragsslutande parts område inte är en transitering enligt det gemensamma transiteringsförfarandet.

Lagring

Varor kan lagras i anläggning för tillfällig lagring, tullager eller frizon. Läs mer om vad som gäller för beskattning av varor i lager.

Anläggning för tillfällig lagring

Det är Tullverket som ger tillstånd till att inrätta anläggning för tillfällig lagring. Lokalen för det tillfälliga lagret ska godkännas av Tullverket och säkerhet ska ställas för tull. Vidare ställs särskilda krav på lagerhavarens redovisning. Den nya tullagstiftningen medför vissa förändringar vad gäller tillstånd för tillfällig lagring. Läs på Tullverkets hemsida för mer information.

Tullager

Tullager är ett tullförfarande som används för att skjuta upp betalningen av tullavgifter. Hänförandet till tullagerförfarandet görs direkt vid gränsen, efter ett annat tullförfarande eller efter transitering. Uttag från tullager görs genom en tulldeklaration som hänvisar till ett annat förfarande eller en transitering.

Från 1 maj 2016 förändrades hanteringen av tullagerförfarandet i Sverige. Nuvarande tillstånd till tullagerförfarandet ersättes av tillstånd till drift av anläggning för lagring i tullager (tullagertillstånd). För mer information om tillstånd för tullager hänvisas till Tullverkets hemsida.

Frizon

EU-länderna får utse delar av unionens tullområde till frizoner. Frizonen ska vara en fastställd inhägnad yta med angivna infarts- och utfartsställen som ska vara föremål för tullövervakning. Frizoner som är i drift ska meddelas till kommissionen.

I en frizon är lagringstiden obegränsad. Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som ska fastställa frizonens gränser och var dess infarts- och utfartsställen ska vara belägna. För närvarande finns ingen frizon i Sverige.

Särskild användning

De tullförfaranden som hör till särskild användning enligt den nya unionskodexen är slutanvändning och tillfällig införsel. De ersätter de tidigare tullförfarandena gynnsam behandling i tullhänseende och temporär import. Dessa förfarande kräver särskilda tillstånd av Tullverket, läs mer på Tullverkets hemsida.

Slutanvändning

Tillstånd till förfarandet slutanvändning innebär att vissa varor kan importeras med nedsatt tull eller med tullbefrielse. Förutsättningarna för tillstånd till slutanvändning är att varorna ska användas för ett särskilt ändamål. Det finns också krav på garanti och avräkningsnota.

Tillfällig införsel

Den som tillfälligt ska importera en vara till EU för att senare återexportera den i oförändrat skick kan ansöka om tillstånd för tillfällig införsel. Finns tillstånd till tillfällig införsel behöver tull och mervärdesskatt inte betalas för den tillfälliga importen av varan.

Förädling

Det finns tullförfaranden som kan tillämpas vid förädling. För dessa tullförfaranden krävs tillstånd från Tullverket.

Passiv förädling

Passiv förädling innebär att unionsvaror tillfälligt exporteras till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation (förädlingsprocesser). Efter bearbetningen kan de förädlade varorna återimporteras tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import.

Tullförfarandet passiv förädling har genomgått vissa förändringar 1 maj 2016. Bland annat utökades tillståndens giltighetstid och skillnadstullmetoden slopades. Läs mer på Tullverkets hemsida.

Aktiv förädling och bearbetning under tullkontroll

Aktiv förädling restitutionssystemet och bearbetning under tullkontroll upphörde den 1 maj 2016. Läs mer på Tullverkets hemsida.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]