OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2022.

Barn födda i utlandet kan i vissa speciella undantagsfall folkbokföras från födelsen.

Födelseanmälan

När ett barn har fötts levande i utlandet ska en födelseanmälan göras till Skatteverket om barnet ska folkbokföras med stöd av undantagsregeln i 2 § andra stycket FOL (24 § första stycket FOL).

Nyfödda barn som ska folkbokföras

Från den 1 januari 2014 gäller att barn som föds utomlands inte ska folkbokföras från födelsen annat än i vissa speciella undantagsfall. De undantagsfall som avses är barn som föds utomlands och där någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • modern är folkbokförd med stöd av bestämmelsen i 14 § FOL för utsända i svenska statens tjänst
  • fadern är folkbokförd med stöd av bestämmelsen i 14 § FOL för utsända i svenska statens tjänst och är vårdnadshavare
  • det finns synnerliga skäl för att barnet ska folkbokföras (2 § andra stycket FOL).

Även ett barn som har vistats i utlandet sedan födelsen utan att vara folkbokförd ska folkbokföras om barnets far eller förälder enligt 1 kap. 9 § FB vid tidpunkten för barnets födelse är folkbokförd med stöd av bestämmelsen i 14 FOL och barnets far eller förälder blir vårdnadshavare för barnet (2 a § första stycket FOL). För att folkbokföra ett sådant barn ska vårdnadshavarna göra en anmälan till Skatteverket (26 § andra stycket FOL).

Bestämmelsen om synnerliga skäl ska tillämpas som en ventil för att ge möjlighet till folkbokföring i vissa speciella undantagsfall, exempelvis om en folkbokförd kvinna föder barn utomlands endast på grund av att det inte finns plats på förlossningen i Sverige. I dessa situationer kan barnet folkbokföras vid födelsen trots att det är fött utomlands.

Ett barn som folkbokförs vid födelsen trots att det är fött utomlands kan, utöver födelsehemort, även ha en uppgift om födelseort i folkbokföringen, d.v.s. den faktiska födelseorten i utlandet. Läs mer om födelsehemort under Nyfödda barn som ska folkbokföras.

Skatteverket folkbokför barn till utsända statsanställda på samma fastighet eller kommun som den utsände och medföljande familj är folkbokförda på.

För barn som är födda före den 1 januari 2014 gäller fortfarande äldre bestämmelser om folkbokföring för nyfödda barn. Detta gäller även om om anmälan kommer in till Skatteverket efter den 1 januari 2014.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar