OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Först sammanfattas de skattemässiga konsekvenserna av att en tillgång klassificeras som lager. Begrepp och regler förklaras mer utförligt på sidorna Byggnadsrörelse och handel med fastigheter respektive Tomtörelse. Särskilda bestämmelser finns för att klassificera fastigheter och andelar som förvärvas genom arv, bodelning eller gåva.

Ny bestämmelse om när en fastighet anses avyttrad

I anslutning till reglerna som gäller vid bl.a. förvärv genom gåva, har en ny bestämmelse införts under 2017 som innebär att en fastighet skattemässigt anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot en ersättning som överstiger ett visst värde. Fastigheten anses avyttrad om ersättningen överstiger

  • fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet, eller
  • fastighetens omkostnadsbelopp om fastigheten är en privatbostadsfastighet.

Den nya bestämmelsen finns i 8 kap. 2 § andra stycket IL. Den har trätt i kraft den 1 augusti 2017 men tillämpas på överlåtelser av fastigheter som sker efter den 27 oktober 2016.

Lagändringen har betydelse när man ska bedöma om en fastighet som förvärvats efter 27 oktober 2016 blir lagertillgång hos förvärvaren.

Uppdaterat