OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

En förutsättning för att kunna göra koncernavdrag är att förlusten i det utländska dotterföretaget är slutlig. Här får du veta vad som menas med begreppet ”slutlig förlust” i samband med koncernavdrag.

Vad menas med att en förlust är slutlig?

En förutsättning för att kunna göra koncernavdrag är att förlusten i det utländska dotterföretaget är slutlig.

Om förlusten redan har gett eller kan komma att ge en skattelättnad i dotterföretagets hemviststat, ska förlusten inte dessutom kunna dras av som koncernavdrag. Det ska inte heller gå att avstå från att utnyttja förlusten i hemviststaten för att i stället göra koncernavdrag i Sverige. Dessa principer har i lagtexten kommit till uttryck i definitionen av vad som menas med en slutlig förlust.

En förlust räknas som slutlig om den inte har kunnat utnyttjas och inte kommer att kunna utnyttjas av dotterföretaget eller någon annan i den stat där dotterföretaget hör hemma (35 a kap. 6 § 1 IL).

Undantag: rättslig möjlighet saknas eller är begränsad i tiden

Om skälet till att förlusten inte kan utnyttjas av dotterföretaget är att det saknas en rättslig möjlighet till detta eller att den rättsliga möjligheten är begränsad i tiden, räknas förlusten inte som slutlig (35 a kap. 6 § 2 IL).

Alla möjligheter att utnyttja förlusten måste användas

Dotterföretaget måste använda alla kända möjligheter att utnyttja förlusten i den stat där dotterföretaget hör hemma. Dotterföretaget ska ha uttömt de möjligheter att beakta förluster som erbjuds i hemviststaten, både under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser och under tidigare beskattningsår. Dessa möjligheter ska bedömas från det att förlusten uppstod till dess att likvidationen avslutades. Har det t.ex. funnits möjighet för dotterföretaget att föra över förlusten till något annat koncernföretag i dotterföretagets hemviststat genom koncernbidrag eller på annat sätt, är förlusten inte slutlig.

Moderföretaget, som yrkar koncernavdrag för förlusten, har bevisbördan för att det inte finns och inte har funnits någon möjlighet att utnyttja förlusten i dotterföretagets hemviststat. Det finns däremot inget krav på att dotterföretaget ska använda eventuella möjligheter att utnyttja förlusten i någon annan stat än i sin hemviststat (prop. 2009/10:194 s. 25–26 och 45–46).

När rättslig möjlighet att utnyttja en förlust saknas eller är begränsad

Om det saknas en rättslig möjlighet för dotterföretaget att utnyttja förlusten, eller om denna möjlighet är begränsad i tiden och tidsperioden gått till ända, betraktas förlusten inte som slutlig.

Exempel: hemviststaten saknar regler

Förlusten är inte slutlig i den mening som krävs för koncernavdrag om dotterföretagets hemviststat saknar regler som gör det möjligt för dotterföretaget att utnyttja förlusten mot senare års vinster.

Exempel: regler om att underskott bara kan kvittas mot överskott under viss tidsperiod

Likvidationen avslutas fyra år efter det att ett underskott uppkommit. Skattereglerna i dotterföretagets hemviststat föreskriver att ett underskott bara kan kvittas mot ett överskott under tre år efter det att underskottet uppkom. Därmed är den kvarvarande förlusten, i lagens mening, inte slutlig.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:194 Koncernavdrag i vissa fall [1] [2]