OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Alla avyttringar beskattas inte enligt skalbolagsreglerna.

Fysiska personer och dödsbon skalbolagsbeskattas vid avyttring

Bestämmelserna om skalbolagsbeskattning tillämpas om en fysisk person avyttrar en andel eller delägarrätt i ett aktiebolag, en ekonomisk före­ning eller ett handelsbolag, och det uppkommer en kapitalvinst i inkomstslaget kapital (49 a kap. 2 § IL). Med delägarrätt avses sådana instrument som anges i 48 kap. 2 § IL. Även dödsbon omfattas av bestämmelserna enligt 4 kap. 1 och 2 §§ IL.

För att bestämmelserna ska tillämpas krävs att ande­larna i företaget som avyttrats är att betrakta som andelar i ett skalbolag.

Andelar som inte skalbolagsbeskattas

Bara för att man avyttrat andelar i ett skalbolag så är det inte säkert att skalbolagsbeskattning ska ske.

Marknadsnoterad andel

Om andelen är marknadsnoterad sker ingen skalbolagsbeskattning.

Andel i en utländsk juridisk person

En andel i en utländsk juridisk person omfattas bara av bestäm­melserna om den juridiska personen är skattskyldig i Sverige vid tid­punkten för andelsavyttringen, eller om dess inkomster beskattas hos delägarna.

Detsamma gäller enligt 49 a kap. 4 § IL om den utländska juridiska perso­nen, direkt eller indirekt, äger eller inom en period på tre år har ägt, en del i ett

  • svenskt aktiebolag
  • en svensk eko­nomisk förening
  • ett svenskt handelsbolag
  • en utländsk juridisk person som varit skattskyldig här och som motsvarar en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som inte är marknadsnoterat.

Anledningen till detta undantag är att utländska juridiska personer som inte är skattskyldiga i Sverige inte ska betala någon inkomstskatt här. Eftersom syftet med skalbolagsreglerna är att säkerställa att bolagets inkomstskatt betalas finns ingen anledning att skalbolagsbeskatta, då det utländska bolaget ju inte ska betala någon skatt i Sverige.

Lagerandelar

Vinster på lagerandelar omfattas inte av skalbolagsreglerna eftersom en förutsättning för beskattningen är att en kapitalvinst ska ha uppkommit. Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital. Vinster på lagerandelar beskattas i inkomst­slaget näringsverksamhet. I och med detta anses vinsten på lagerandelen bli dubbelbeskattad, och därmed finns det ingen anledning att dessutom skalbolagsbeskatta vinsten.

Konkurs eller likvidation

Skalbolagsreglerna tillämpas inte heller när andelen anses avytt­rad på grund av bestämmelserna om likvidation i 44 kap. 7 § första stycket IL eller konkurs i 44 kap. 8 § första stycket 1 eller 2 IL.

Andelar i handelsbolag

En handelsbolagsandel anses avyttrad om handelsbolaget upplöses eller om andelen löses in, enligt 50 kap. 2 § första stycket IL.

Andelar som upplöses eller inlöses

Om handelsbolaget upplöses bedöms risken för skalbolagstransaktioner vara liten, och där­för gäller inte skalbolagsreglerna i det fallet. I inlösenfallet har det däremot ansetts befogat att kunna tillämpa skalbolagsreglerna.

Andelar som överlåts benefikt

Överlåtelser genom arv, testamente, gåva, bodelning eller överlåtelser som sker på lik­nande sätt behandlas som en avyttring, om den justerade anskaff­ningsut­gif­ten hos den tidigare ägaren är negativ, enligt 50 kap. 2 § andra stycket IL. I dessa fall har det inte ansetts motiverat att tillämpa skalbolags­reglerna.

Kapitalvinst som redan beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet

Bestämmelser om beskattning i inkomst­slaget näringsverksamhet vid avyttring av andelar i svenska handels­bolag finns i 51 kap. IL. Utgångspunkten för reglerna för en delägare som är fysisk person är att den del av inkoms­ten från ett handelsbolag som utgör inkomst av aktiv närings­verk­samhet ska beskattas på samma sätt som andra inkomster av närings­verk­sam­het, även om del­ägaren avyttrat sin andel under räken­skaps­året.

Detta regelver­k har företräde framför skalbolagsreglerna, varför även dessa transaktioner räknas som undantag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar