OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2023.

All omsättning är skattepliktig om det inte är särskilt reglerat att den är undantagen skatteplikt.

Vad är skattepliktigt?

Det är omsättningen av en vara eller tjänst som är skattepliktig och inte själva varan eller tjänsten. Import eller unionsinterna förvärv av varor är skattepliktiga om motsvarande omsättning skulle ha varit det.

Vad som är omsättning och import framgår av 2 kap. ML och vad som är ett unionsinternt förvärv framgår av 2 a kap. ML.

Vad innebär generell skatteplikt?

Generell skatteplikt innebär att all omsättning av varor och tjänster i en ekonomisk verksamhet är skattepliktig om omsättningen inte särskilt undantagits från skatteplikt i 3 kap. ML (3 kap. 1 § ML) eller i 9 c kap. ML.

Hur mycket mervärdesskatt som ska betalas på den skattepliktiga omsättningen framgår av bestämmelserna i 7 kap. ML. Där finns regler om hur beskattningsunderlaget ska beräknas och vilken skattesats som är tillämplig för omsättningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar