OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Vad innebär en fusion av ekonomiska föreningar?

En fusion innebär att två eller flera ekonomiska föreningar går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på en av föreningarna, samtidigt som de överlåtande föreningarna upplöses. Medlemmar i de överlåtande föreningarna blir medlemmar i den övertagande föreningen.

Precis som vid fusion av aktiebolag kan en fusion av ekonomiska föreningar ske genom absorption eller kombination.

Fusion mellan en ekonomisk förening och ett helägt aktiebolag

Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag kan aktiebolaget genom absorption gå upp i den ekonomiska föreningen (12 kap. 21 § EFL).

Genomförande av en fusion

Bestämmelserna om fusionens genomförande, Skatteverkets möjlighet att skjuta upp fusionen en viss tid, borgenärsskyddet och fusionens rättsverkningar är i huvudsak detsamma som vid fusion av aktiebolag (12 kap. 4–19 §§ EFL).

Revisorsgranskning av fusionsplanen

Vid fusion genom absorption ska revisorerna särskilt yttra sig över om fusionen medför någon fara för att borgenärerna i den övertagande föreningen inte ska få sina fordringar betalda (12 kap. 5 a § EFL).

Underrättelse till föreningarnas kända borgenärer

Samtliga föreningar som deltar i fusionen ska underrätta sin kända borgenärer om beslutet. Den övertagande föreningens borgenärer behöver dock inte underrättas om revisorerna i sitt yttrande har uttalat att fusionen inte medför någon fara för dessa borgenärer (12 kap. 10 § EFL).

Kallelse på föreningarnas borgenärer

Bolagsverket ska kalla samtliga föreningars borgenärer. Om revisorerna i sitt yttrande har uttalat att fusionen inte medför någon fara för borgenärerna i den övertagande föreningen behöver Bolagsverket dock inte kalla dessa borgenärer (12 kap. 14 § EFL).

Gränsöverskridande fusioner

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusioner överensstämmer i huvudsak med vad som gäller vid fusion av aktiebolag (12 kap. 22–43 §§ EFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar