OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett ombud för en generalrepresentation är en företrädare med visst ansvar. Det gäller främst ett ansvar för att deklarera.

Vem ska ha ett ombud för generalrepresentation?

Om en försäkringsgivare i en försäkringssammanslutning bedriver verksamhet i Sverige genom generalrepresentation ska generalrepresentationen ledas av ett ombud som är bosatt i Sverige (1 kap. 12 § lagen [1998:293] om utländska för­säk­rings­givares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, LUFV). Med försäkringssamman­slutning avses en sammanslutning av fysiska eller juridiska per­so­ner som utan solidariskt ansvar meddelar försäkring, t.ex. Lloyd’s i London (1 kap. 11 § LUFV).

Ombudet ska deklarera och betala för företaget

Det är ombudet som ska deklarera och betala skatter och avgifter för verksamheten samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter (5 kap. 1 § första stycket SFL). Bestämmelsen avser skade­försäkrings­företag och innebär att ombudet inte bara ska lämna skattedeklarationer utan även inkomstdeklaration inklusive skyldigheten att i vissa fall lämna en preliminär inkomst­deklaration eller en skalbolagsdeklaration.

Underlag för kontroll av att deklarationsskyldigheten fullgörs ska finnas tillgängligt hos ombudet (5 kap. 1 § andra stycket SFL). Det åligger således ombudet att hålla underlaget för generalrepresentationens redovisning tillgängligt för Skatte­verkets kontroll.

Ombudets ansvar för verksamheten

Ombudets ansvar för verksamheten här i landet kan jämställas med det ansvar som verkställande direktören eller en styrelseledamot i ett svensk försäkringsbolag har för bolagets verksamhet (prop. 2001/02:42 s. 23 och 29–30).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för [1] [2]