OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett godkännande för tonnagebeskattning kan återkallas. Underskott som har uppkommit i den kvalificerade rederiverksamheten det beskattningsår då beslutet om återkallelse meddelas eller under de tidigare beskattningsår som återkallelsen omfattar får inte dras av (40 kap. 21 a § IL).

Om ett godkännande för tonnagebeskattning återkallas kommer verksamheten att beskattas konventionellt i stället för att schablonbeskattas. När man beräknar resultatet av den kvalificerade rederiverksamheten enligt konventionella regler kan företaget komma att redovisa underskott. Syftet med bestämmelserna om återkallelse, omprövning av beskattning och återkallelseavgift enligt de särskilda reglerna om tonnagebeskattning är att förhindra att företag lämnar systemet med tonnagebeskattning under bindningstiden för att tillgodogöra sig fördelar med de konventionella reglerna. Bestämmelsen avser enbart underskott som har uppkommit i den kvalificerade rederiverksamheten under de beskattningsår som återkallelsen avser. Underskott som har uppkommit i annan verksamhet som företaget bedriver påverkas således inte (prop. 2015/16:127 s. 105).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem [1]