OBS: Detta är utgåva 2018.12. Visa senaste utgåvan.

Den som i folkbokföringen har registrerats under en falsk identitet ska avregistreras från folkbokföringen när det gäller den identiteten.

Nytt: 2018-07-03

Sidan har tillkommit på grund av en ny bestämmelse i folkbokföringslagen. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Uppgifterna i folkbokföringen ska vara riktiga

Bestämmelsen om avregistrering av falska identiteter (22 § FOL) ska bidra till att folkbokföringen innehåller korrekta uppgifter och att folkbokföringen inte ska utnyttjas för brottsliga syften. Felaktiga uppgifter i folkbokföringen som inte speglar verkliga förhållanden riskerar att ligga till grund för beslut om utbetalningar från välfärdssystemen (prop. 2017/18:145 s. 103 och 127).

Falska identiteter ska avregistreras

Om Skatteverket misstänker att en person kan vara registrerad med en falsk identitet ska verket utreda detta. Om Skatteverket sedan kan konstatera att identiteten är falsk, ska verket fatta beslut om att avregistrera identiteten från folkbokföringen. Ett sådant beslut får överklagas (40 § FOL).

Skatteverket ska avregistrera och därmed avsluta de falska uppgifter som är kopplade till ett personnummer som har fastställts för en person som är påhittad eller som överhuvudtaget inte skulle ha folkbokförts under den identiteten. En person som har lämnat falska uppgifter av betydelse för sin identitet har folkbokförts under en falsk identitet och ska därför avregistreras från folkbokföringen när det gäller den identiteten.

Det som avses är situationer där en person inte är den hen har utgett sig för att vara. I förarbetena preciseras inte närmare vad som utgör en falsk identitet, utan den närmare bedömningen lämnas till rättstillämpningen (prop. 2017/18:145 s. 107 och 131). Enligt Skatteverket gäller det i första hand om personen vid inflyttning till Sverige eller senare har lämnat påhittade uppgifter som har betydelse för identiteten. Det kan handla om situationer när personen har registrerats under en falsk identitet med stöd av en falsk eller manipulerad identitetshandling.

När en falsk identitet är avslutad ska den inte längre användas

Vid avregistrering av en person med falsk identitet kommer identiteten att avslutas i folkbokföringen och personnumret kommer, likt när en person avlidit, i praktiken inte att användas i framtiden (prop. 2017/18:145 s. 107). Personnumret för den avregistrerade falska identiteten är dock fortsatt sökbart i folkbokföringen. Avregistreringen aviseras ut till myndigheter och andra aktörer i samhället genom aviseringssystemet Navet. Den som söker uppgifter i Statens personadressregister (SPAR) kan inte se om orsaken till en avregistrering från folkbokföringen är att identiteten är falsk. Det beror på att det i SPAR endast får anges uppgifter om att avregistreringen har skett på grund av dödsfall, eller om avregistreringen har skett av någon annan anledning (4 § första stycket 9 SparL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]
  • Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen [1] [2] [3]