OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

En tryggandestiftelses stadgar får i vissa situationer ändras genom beslut av tillsynsmyndigheten. Både pensionsstiftelser och personalstiftelser kan överföras till en efterträdare vid byte av arbetsgivarföretag.

Ändra stadgar

En tryggandestiftelses stadgar kan ändras genom beslut av tillsynsmyndigheten efter en ansökan från stiftelsen. Stadgar får ändras i följande situationer (22 och 30 §§ TrL):

  • Om det inte längre finns någon som omfattas av en stiftelses ändamål.
  • Om en stiftelses kapital väsentligen överstiger vad som kan komma att fordras för att tillgodose stiftelsens ändamål.
  • Om det i övrigt finns särskilda skäl att ändra innehållet i en stiftelses stadgar.

För att ändring ska kunna ske behöver inte alla situationerna vara tillämpliga utan det räcker om en av dem är tillämplig.

I förarbetena anges exempel på situationer där det kan vara aktuellt att ändra stadgar. T.ex. situationen att ett företags stiftelse överförs till ett annat företag och att det är önskvärt att slå samman två eller flera stiftelser till en stiftelse (prop. 1967:83 s. 163).

Byte av arbetsgivarföretag – om en arbetsgivares verksamhet övergår till annan

Om en arbetsgivare överlåter sin näringsverksamhet till någon annan och efterträdaren övertar ansvaret för överlåtarens pensionsutfästelser, kan en pensionsstiftelse överföras till efterträdaren, se 23–24 §§ TrL. Även en personalstiftelse kan överföras till efterträdare (24 och 30 §§ TrL). Om en tryggandestiftelse inte överförs till efterträdaren ska den likvideras (19 § TrL). Se även 20–21 och 25 §§ TrL, samt Likvidera en stiftelse.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1] [2] [3] [4] [5]
  • Proposition 1967:83 Tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]

Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt