OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ett avtal om tjänstepension ska vara jämförbart med en pensionsförsäkring och uppfylla en rad kvalitativa villkor.

Ett avtal som är jämförbart med en pensionsförsäkring

En arbetsgivare kan trygga utfästa pensioner till sina anställda bl.a. genom att betala premie för en pensionsförsäkring (28 kap. 3 § IL). En betalning enligt ett avtal om tjänstepension kan likställas med en premiebetalning. Avtalet måste då vara jämförbart med en pensionsförsäkring och uppfylla de kvalitativa villkoren i 58 kap. 1 a § IL (28 kap. 2 § andra stycket IL).

Ett avtal om tjänstepension är ingen försäkring men avtalet ska vara jämförbart med en pensionsförsäkring. Vad som avses med jämförbart med pensionsförsäkring anges inte i bestämmelsen (28 kap. 2 § andra stycket IL). Det är inte avtalsvillkoren som avses eftersom de är särskilt reglerade i 58 kap. 1 a § IL, utan det är avtalets karaktär som ska vara jämförbart med en försäkring. Viss ledning till vilka avtal om tjänstepension som kan anses jämförbara med en försäkring går det att få av förarbetena (prop. 2005/06:22 s. 53):

När det gäller vilka avtal som kan anses vara jämförbara med försäkring kan ledning sökas, förutom i denna lag, i reglerna i försäkringsrörelselagstiftningen och försäkringsrätten.

En allmän utgångspunkt för bedömningen bör vara att om avtalet om tjänstepension varit en försäkring, om avtalet hade ingåtts med en svensk försäkringsgivare, så bör också tjänstepensionsavtalet anses vara jämförbart med en försäkring.

Oftast bör också ett tjänstepensionsavtal anses jämförbart med en försäkring, om avtalet anses vara en försäkring enligt lagstiftningen i institutets hemland.

Från praxis kan två fall nämnas. Begreppet utländsk livförsäkring prövades i förhandsbeskedet RÅ 1989 not. 373. Regeringsrätten har vidare i RÅ 1994 not. 20 tagit ställning till en försäkringsprodukt med lågt riskinnehåll. Mot bakgrund av rättsfallen bör man kunna utgå från att ett avtal om tjänstepension bör kunna likställas med försäkring, om avtalet anses som livförsäkring i institutets hemland och det finns något moment av risktagande från institutets sida.

De kvalitativa villkoren

Ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring måste, liksom en pensionsförsäkring, uppfylla en rad kvalitativa villkor. De kvalitativa villkoren för ett avtal om tjänstepension överensstämmer i princip med de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring (58 kap. 1 a och 1 b §§ IL). Ett avtal om tjänstepension ska dock träffas med ett utländskt tjänstepensionsinstitut, och inte med ett försäkringsföretag. Ytterligare en skillnad är att arbetsgivaren måste åta sig att göra samtliga (premie)betalningar i ett avtal om tjänstepension. Ett avtal om tjänstepension kan sägas vara jämförbart med en tjänstepensionsförsäkring.

Hänvisning till de villkor som ska vara uppfyllda för en pensionsförsäkring i 58 kap. 1 a § IL görs till 58 kap. 5–7, 8, 9 första och andra styckena, 10–16 b §§ IL. Skatteverket gör bedömningen att även villkoren om överlåtelse, återköp, flytt och avskattning gäller för avtal om tjänstepension genom hänvisningen från 58 kap. 16 § IL.

Det är särskilt reglerat att ett avtal om tjänstepension som avskattats anses som en kapitalförsäkring (58 kap. 2 § tredje stycket IL).

Läs mer om de kvalitativa villkoren under Pensionsförsäkring.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1989 not. 373 [1]
  • RÅ 1994 not. 20 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet [1]