OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare kan välja att använda olika normgivning när företaget ska upprätta sitt årsbokslut eller sin årsredovisning. Valmöjligheterna beror på om handelsbolaget är ett mindre eller större företag samt om det frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna. Du får här en redogörelse för de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Vilken normgivning kan handelsbolaget använda?

Ett handelsbolag som enbart har fysiska personer som delägare ska avsluta sin löpande bokföring för räkenskapsåret med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Årsbokslutet kan även upprättas i förenklad form. Hur handelsbolaget ska avsluta sin löpande bokföring beror på företagets storlek (6 kap. 1 § och 6 kap. 3 § BFL). Vilken normgivning som handelsbolaget kan använda beror på om en årsredovisning eller ett årsbokslut upprättas vid räkenskapsårets utgång.

Översikt av normgivningen

Tabellen nedan visar vilken normgivning ett handelsbolag kan använda.

Förenklat årsbokslut enligt 6 kap.

3 § BFL

Årsbokslut

enligt BFNAR 2017:3 (K2/K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2016:10

(K2)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3)

Årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:3 (RFR2)(K4)

Mindre företag

  • Omsättning < 3 miljoner kronor

Finns inget allmänt råd som ger vägledning för god redovisningssed

X

X

X

  • Omsättning > 3 miljoner kronor

X

X

X

Större företag

X

Företag som tillämpar internationell normgivning (med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL)

X

När bolaget är ett mindre företag

Ett handelsbolag som enbart har fysiska personer som delägare och som är ett mindre företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett årsbokslut. Om nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan den löpande bokföringen för räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut i förenklad form (6 kap. 3 § BFL). Om handelsbolaget är moderföretag i en koncern kan företaget också använda de internationella redovisningsreglerna.

Om omsättningen normalt är högst tre miljoner kronor

Ett handelsbolag som är ett mindre företag och har en omsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor kan upprätta ett årsbokslut i förenklad form vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL). Det finns inget förenklingsregelverk från BFN som ger vägledning för vad som är god redovisningssed när handelsbolaget ska upprätta ett förenklat årsbokslut. Eftersom skattereglerna inte är anpassade efter ett förenklat årsbokslut och det inte heller finns någon normgivning är det i praktiken ogenomförbart för ett handelsbolag att upprätta ett förenklat årsbokslut. Handelsbolaget måste i stället upprätta ett årsbokslut.

Upprätta ett årsbokslut

Ett handelsbolag som upprättar ett årsbokslut ska tillämpa BFNAR 2017:3 Årsbokslut. Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (BRNAR 2017:3 punkt 1.5)

Valfritt att upprätta en årsredovisning

Ett handelsbolag som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL kan även välja att upprätta en årsredovisning, trots att BFL bara kräver att bolaget ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Handelsbolaget kan antingen välja att tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Årsredovisning enligt K3

Huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning är BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning. Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BNAR 2012:1 punkt 1.4). Rådet utgår från regler för koncernredovisning, men det har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Årsredovisning enligt K2

Det är endast ett handelsbolag som är ett mindre företag enligt 1 kap. 3§ ÅRL som får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) (BFNAR 2016:10 punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (BFNAR 2016:10 punkt 1.4).

Om omsättningen överstiger tre miljoner kronor

Ett handelsbolag som är ett mindre företag och har en omsättning som överstiger tre miljoner kronor ska upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets utgång (6 kap. 3 § BFL). Handelsbolaget ska använda BFNAR 2017:3 Årsbokslut när det ska upprätta årsbokslutet. Det valda rådet eller rekommendationen ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2017:3 punkt 1.5).

Valfritt att upprätta en årsredovisning

Ett handelsbolag kan även välja att upprätta en årsredovisning, trots att BFL bara kräver att bolaget ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Handelsbolaget kan välja mellan två alternativa regelverk när det upprättar årsredovisningen. Handelsbolaget kan välja mellan att tillämpa reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) eller reglerna i BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Om handelsbolaget är moderföretag i en koncern kan bolaget också använda de internationella redovisningsreglerna, se nedan.

Årsredovisning enligt K3

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (BFNAR 2012:1 punkt 1.3). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 1.4). Det allmänna rådet utgår från koncernredovisning, men det har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Årsredovisning enligt K2

Det är endast handelsbolag som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § som får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) (BFNAR 2016:10 punkt 1.1). Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse (BFNAR 2016:10 punkt 1.4).

När bolaget är ett större företag

Ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare får normalt upprätta ett årsbokslut enligt 6 kap. 3 § BFL. Detta gäller dock inte om handelsbolaget måste upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § punkterna 6 eller 7 BFL. Ett sådant handelsbolag anses i så fall utgöra ett större företag eller ett moderföretag i en större koncern enligt 1 kap. 3 § punkterna 4 eller 6 ÅRL.

Ett sådant handelsbolag ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) när det ska upprätta sin årsredovisning (BFNAR 2012:1 punkt 1.3). Regeln gäller företag som uppfyller ett av nedanstående kriterier:

  • företaget är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL
  • företaget är ett moderföretag i en större koncern.

Det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 punkt 1.4) och är huvudregelverk när företaget ska upprätta sin årsredovisning. Rådet utgår från regler för koncernredovisning, men har i vissa fall särskilda regler för den juridiska personen.

Om handelsbolaget är moderföretag i en koncern kan handelsbolaget också använda de internationella redovisningsreglerna, se nedan.

När bolaget använder internationella redovisningsregler

Om handelsbolaget är ett större företag och därmed ska upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL, och det dessutom är ett moderbolag i en koncern, så kan det med stöd av 7 kap. 33 § ÅRL frivilligt välja att tillämpa de internationella redovisningsreglerna (IFRS/IAS) när koncernredovisningen upprättas.

Ett handelsbolag som valt att upprätta en koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsregler får även upprätta en årsredovisning i den juridiska personen, i enlighet med de internationella redovisningsreglerna, så länge detta inte begränsas av ÅRL (BFNAR 2012:3, Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering punkt 2). Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Om bolaget är ett dotterföretag

Om handelsbolaget är ett dotterföretag som omfattas av en koncernredovisning som upprättats i enlighet med internationella redovisningsregler får handelsbolaget tillämpa de internationella redovisningsreglerna i årsredovisningen för den juridiska personen så länge detta inte begränsas av ÅRL. Handelsbolaget ska då tillämpa RFR 2, Redovisning för juridiska personer (BFNAR 2012:3 punkt 3).

Offentliggörande av årsredovisningen

Ett handelsbolag som enbart har fysiska personer som delägare och som enligt lag är skyldigt att upprätta en årsredovisning, d.v.s. som bedöms som ett större företag, är även skyldigt att offentliggöra årsredovisningen. Detta sker genom att företaget skickar in årsredovisningen till Bolagsverket inom sex månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § ÅRL). Handelsbolaget ska då ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen, fastställelseintyg och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret. Mindre handelsbolag behöver bara skicka in handlingarna efter särskilt föreläggande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5]
  • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering [1] [2]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2]