OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Olika lagar och förordningar styr redovisningen i kommuner och landsting. Rådet för kommunal redovisning utfärdar rekommendationer.

Bokföringsskyldighet

Kommuner och landsting är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. lag (1997:614) om kommunal redovisning, LKR (1 kap. 1 § LKR).

Bokföringsskyldigheten innebär enligt 2 kap. 1 § LKR att kommuner och landsting

  • löpande ska bokföra alla ekonomiska händelser
  • vid räkenskapsårets utgång ska avsluta bokföringen med en årsredovisning
  • ska se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik
  • ska bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i vanlig läsbar form (dokument) eller mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel.

Bokföringen och redovisningen ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed (1 kap. 3 § LKR). Ett räkenskapsår omfattar enligt 1 kap. 4 § LKR ett kalenderår.

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

En kommun eller ett landsting ska avsluta bokföringen med en årsredovisning (1 kap. 1 § LKR). I en kommun ska årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen och i ett landsting av landstingsstyrelsen (3 kap. 4 § LKR).

Årsredovisningen ska enligt 3 kap. 2 § LKR bestå av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Årsredovisningen ska dessutom innehålla en sammanställd redovisning som även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen får kompletteras med upplysningar i noter. Årsredovisningen ska enligt 3 kap. 3 § LKR upprättas i vanlig läsbar form.

Offentliggöra årsredovisningen

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige (8 kap. 18 § kommunallagen [1991:900]). Årsredovisningen ska offentliggöras genom att hållas tillgänglig för allmänheten från och med att sammanträdet med fullmäktige kungörs. I kungörelsen ska platsen där årsredovisningen hålls tillgänglig anges (8 kap. 19 § kommunallagen).

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting. Mer information om Rådet för kommunal redovisning och deras normgivning finns på Rådet för kommunal redovisnings webbplats (www.rkr.se).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Rådet för kommunal redovisnings webbplats [1]