OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Här finns definitioner av vissa begrepp i inkomstslaget tjänst.

Pension

Det saknas en allmän definition av begreppet pension i inkomstskattelagen. De inkomster som skattemässigt räknas som pension anges i 10 kap. 5 § IL och beskattas som inkomst av tjänst med stöd av den. Med pension menas ersättningar som betalas ut

Ersättningar från pensionssparkonto

Med pension menas också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto

 • till pensionsspararen
 • till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande
 • till den som fått rätten till pension genom bodelning
 • till en make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats
 • vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § ÄktB.

Som pension räknas även äldre motsvarigheter

Det som gäller för bidrag, ersättningar, inkomster, tillägg, räntor, avgifter och utgifter enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om dess motsvarigheter enligt den lagstiftning som fanns före den 1 januari 2011.

Läs mer om beskattning av pension.

Periodiskt understöd

Som periodiskt understöd behandlas varje utbetalning eller förmån från så kallade familjestiftelser.

En familjestiftelse är en stiftelse där det framgår av stadgarna att stiftelsens inkomster för all framtid eller under en viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (10 kap. 6 § IL).

Utbetalningar eller förmåner från familjestiftelser behandlas som periodiska understöd även om de inte betalas ut periodiskt. Detta innebär att även engångsbidrag från familjestiftelser betraktas som periodiska understöd. Även utbetalningar från utländska motsvarigheter, s.k. truster, omfattas av bestämmelsen.

Försäkring tecknad i samband med tjänst

Nytt: 2018-06-11

Genom SFS 2018:523 utmönstras bestämmelserna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst ur skattelagstiftningen (prop. 2017/18:131 s.31). Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018.

Följande äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.

En sjuk- eller olycksfallsförsäkring anses ha tecknats i samband med tjänst om arbetsgivaren ska betala premierna för försäkringen och anmälan görs till försäkringsbolaget om att försäkringen tecknats i samband med tjänst (10 kap. 7 § IL). Arbetsgivaren ska betala hela premieavgiften för att villkoren ska vara uppfyllda.

Anmälan bör framgå av t.ex. försäkringsavtalet.

I ett mål hade en arbetsgivare tecknat en kollektiv försäkring för sina anställda. HFD ansåg trots detta att försäkringen inte tagits i samband med tjänst eftersom arbetsgivaren inte hade lämnat någon sådan anmälan till försäkringsbolaget (RÅ 1982 Aa 136).

Kompletterande information

Beskattning av pension

Beskattning av periodiska understöd

Beskattning av sjuk- och olycksfallsförsäkring som är tecknad i samband med tjänst

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1982 Aa 136 [1]

EU-författningar

 • EUROPAPARLAMENTETS BESLUT av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
 • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1] [2]
 • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]

Propositioner

 • Proposition 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård [1]