OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Förvaltningslagen innehåller regler för hur Skatteverket ska handlägga ärenden och förhålla sig vid kontakter med allmänheten.

Nytt: 2018-05-25

Sidan har skrivits om på grund av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018. Se sidans tidigare lydelse.

Vid handläggning av ärenden

I förvaltningslagen finns allmänna bestäm­melser om hur Skatteverket, som förvaltningsmyndighet, ska handlägga ett ärende (1 § FL).

Lagen gäller vid ärendehandläggning bl.a. hos alla statliga förvaltningsmyndigheter.

Vissa regler gäller all förvaltningsverksamhet

Vissa regler i förvaltningslagen ska tillämpas även vid faktiskt handlande och inte bara vid handläggning av ärenden. Det gäller bestämmelserna om

Läs om skillnaden mellan ärendehandläggning och faktiskt handlande.

Undantag för brottsbekämpande verksamhet

I Skatteverkets skattebrottsenhets brottsbekämpande verksamhet tillämpas inte 9 § andra stycket och 10–49 §§ FL (3 § FL). Med brottsbekämpande verksamhet menas både brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet (prop. 2016/17:180 s. 32).

Regler som avviker från förvaltningslagen

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestäm­melse som avviker från förvaltningslagen gäller den bestäm­mel­sen (4 § FL). Den tidigare bestämmelsen om att över­klagande alltid tillämpas om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt Europa­konventionen har tagits bort eftersom den ansågs onödig. Ett överklagandeförbud kan ändå åsidosättas om ett förbud skulle strida mot artikel 6.1. i Europakonventionen eller mot unionsrätten (prop. 2016/17.180 s. 43–46).

Endast sådana avvikelser från förvalt­nings­lagen som klart framgår av den andra lagen eller förordningen har företräde.

Exempel: avvikande bestämmelser på beskattningsområdet

Bestämmelserna om kommunikation i 40 kap. 2-3 §§ SFL gäller bara inför slutliga beslut medan bestämmelsen i 25 § FL även avser s.k. beredningsbeslut. Samtidigt innehåller SFL en regel som ger den som ärendet gäller en utökad möjlighet att yttra sig innan ärendet avgörs, om det enligt Skatteverkets förslag till beslut kommer att avgöras till nackdel för denne. Även Skatteverkets rättsliga argumentation och bedömning av materialet ska nämligen kommuniceras i skatteärenden, till skillnad från vad som gäller enligt förvaltningslagen.

Övergångsbestämmelser

Förvaltningslagen (2017:900) har trätt i kraft den 1 juli 2018 och samtidigt har förvaltningslagen (1986:223) upphört att gälla. Den gamla lagen gäller i den utsträckning som det i annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som hänvisar till den lagen.

Några omfattande övergångsbestämmelser finns med andra ord inte. Skälet till det är att lagstiftaren ansett det angeläget att den nya lagen får så stort genomslag som möjligt. Om hänvisningar i andra författningar skulle gälla den nya lagen skulle konsekvenserna bli svåröverblickbara. Den valda lösningen medför dock betydande tillämpningssvårigheter, och det understryks därför att ett arbete är inlett med att alla sådana hänvisningar ska anpassas (prop. 2016/17:180 s. 278 f.).

Den nya förvaltningslagen får retroaktiv effekt eftersom det inte står att ärenden som har inletts före ikraftträdandet ska fortsätta att omfattas av den gamla lagen. Det innebär t.ex. att de helt nya reglerna om åtgärder vid försenad handläggning (11–12 §§ FL) ska tillämpas trots att ärendet inletts av den enskilda före 1 juli 2018. En begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet måste dock ha inkommit tidigast den 1 juli.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1] [2] [3]