OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Den som är part i ett ärende har vissa rättigheter enligt förvaltningslagen. Uttrycket part avser sökande, klagande eller annan part.

Nytt: 2018-05-25

Sidan har skrivits om på grund av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018. Se sidans tidigare lydelse.

Parter har rättigheter

Av flera av förvaltningslagens bestämmelser följer att den som har ställning som part i ett ärende också ges vissa rättigheter, t.ex.

  • rätt till insyn i utredningsmaterialet (10 § FL)
  • rätt att begära avgörande av ett ärende (12 § FL)
  • rätt att lämna uppgifter muntligen (24 § FL)
  • rätt att bli kommunicerad (25 § FL).

Vad menas med begreppet part?

Förvaltningslagen innehåller inte någon definition av vad som menas med begreppet part. Regeringen har dock ansett att tolkningen i praxis visar att avsaknaden av legaldefinition inte medför att rättssäkerheten eftersätts. Partsbegreppet kan och bör därför användas på samma sätt som tidigare utan att det i lagtexten ges en mer exakt definition. Uttrycket part kan med fördel användas som samlande beteckning för det som i 1986 års förvaltningslag anges som sökande, klagande eller annan part (prop. 2016/17:180 s. 79 f. och s. 295).

Med sökande menas den som hos en myndighet ansöker om en åtgärd som regleras i den offentligrättsliga lagstiftningen. En klagande är den som överklagar ett förvaltningsbeslut. Det kan vara en sökande som fått ett avslag på sin framställan eller någon som vill att ett beslut ska upphävas eller ändras. Med beteckningen ”annan part” avses den som intar en ställning som är jämförbar med sökandens eller klagandens, t.ex. den som är föremål för ett tillsynsärende hos en myndighet och därigenom intar ställning som s.k. förklarande part.

Genom uttryckssättet ”sökande, klagande eller annan part” antyds att det inte räcker med att saken på ett eller annat sätt angår en person. Den som i någon annan egenskap har ett intresse anses alltså normalt inte som part i första instans. Skulle dennes intresse i saken vara sådant att personen har klagorätt kan hen bli part i högre instans. Intressenten uppträder då som klagande i det ärende som inleds genom överklagandet.

Det ska också framhållas att en myndighet inte har någon skyldighet att på eget initiativ efterforska om det utöver den som är sökande, klagande eller motpart i ett ärende finns någon annan berättigad intressent. Utanför partsbegreppet faller som regel en anmälare eller förslagsställare, d.v.s. den som tar initiativet till en åtgärd genom att anmäla ett visst förhållande utan att ha någon närmare anknytning till ärendet eller den som lämnar ett förslag till myndigheten (se t.ex. RÅ 1983 2:37).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1] [2]

Övrigt

  • RÅ 1983 2:37 [1]