OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska befria från förseningsavgiften, helt eller delvis, om avgiften är oskälig.

Oskäligt med förseningsavgift

Om det är oskäligt att ta ut en förseningsavgift med ett fullt belopp ska Skatteverket befria, helt eller delvis, från förseningsavgiften (51 kap. 1 § första stycket SFL).

Skatteverket ska beakta befrielsegrunderna på eget initiativ

Normalt är det den person som riskerar att få en förseningsavgift som framför de omständigheter som kan finnas för befrielse. Skatteverket ska även på eget initiativ (ex officio) ta hänsyn till de omständigheter för befrielse som kommit fram i ärendet.

Skatteverket kan alltså befria utan att den som riskerar att få en förseningsavgift yrkar det. Det här gäller trots att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om det i skatteförfarandelagen till skillnad mot i tidigare lagstiftning (prop. 2010/11:165 s. 970 och SOU 2009:58 s. 1289 f).

Normalt ska Skatteverket befria helt

Normalt ska Skatteverket befria helt från förseningsavgiften. Med hänsyn till storleken på en förseningsavgift finns det bara i undantagsfall anledning att befria delvis från den (prop. 2002/03:106 s. 142).

I ett enskilt ärende skulle två eller tre förseningsavgifter på 6 250 kronor vardera kunna innebära att beloppet blir så högt att det inte står i rimlig proportion till passiviteten.

Om beloppet inte står i rimlig proportion till passiviteten ska Skatteverket befria helt från en eller flera av förseningsavgifterna.

Omständigheter för befrielse

I bestämmelsen om befrielse finns exempel på omständigheter som kan göra att det är oskäligt att ta ut en särskild avgift (förseningsavgift, skattetillägg, återkallelseavgift eller kontrollavgift) med fullt belopp. Främst är det ålder, hälsa eller liknande förhållanden samt att en avgift inte står i rimlig proportion till den uppgiftsskyldigas passivitet som kan vara en grund för att befria från en förseningsavgift.

Även att den uppgiftsskyldiga felbedömt en regel eller betydelsen av faktiska förhållanden kan i vissa fall göra att det finns skäl att befria från en förseningsavgift.

Det kan naturligtvis finnas andra omständigheter som inte nämns i bestämmelsen som innebär att det är oskäligt att ta ut en förseningsavgift.

Ålder, hälsa eller liknande förhållanden

Det är förhållandena den dag då uppgifterna (deklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning) rätteligen skulle ha lämnats som avgör om det på grund av ålder, hälsa eller liknande förhållanden kan vara oskäligt att ta ut förseningsavgift för att uppgiften inte lämnades i tid. Vad som står om ålder och hälsa som grund för befrielse från skattetillägg gäller i tillämpliga delar när Skatteverket ska befria från en förseningsavgift.

En företrädare har inte lämnat uppgifter i tid

Om en företrädare som den uppgiftsskyldiga inte själv har valt lämnar uppgifter för sent eller inte alls ska Skatteverket befria den uppgiftsskyldiga helt från förseningsavgiften (Skatteverkets ställningstagande Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare).

I en sådan situation är det oskäligt att ta ut en förseningsavgift eftersom avgiften skulle drabba den uppgiftsskyldiga trots att det är någon annan som har gjort fel.

Även vid skönsbeskattning ska Skatteverket helt befria från förseningsavgift i de fall en företrädare som den uppgiftsskyldiga själv inte har valt är ansvarig för att lämna uppgifter till Skatteverket.

Exempel på sådana företrädare:

  • boutredningsman som inte tillhör dödsbodelägarkretsen
  • förmyndare
  • förvaltare enligt föräldrabalken
  • god man
  • konkursförvaltare
  • likvidator som saknar nära anknytning till bolaget.

Om bout­red­nings­mannen är delägare i dödsboet ska Skatteverket inte generellt befria dödsboet från förseningsavgift när boutredningensmannen gjort fel eller varit passiv utan bedöma grunderna för befrielse på vanligt sätt.

Ett deklarationsombud utses alltid av den uppgiftsskyldiga. Skatteverket ska därför inte generellt befria från förseningsavgift när ett deklarationsombud gjort fel eller varit passiv utan bedöma grunderna för befrielse på vanligt sätt.

Omyndiga personer

Som huvudregel företräds en omyndig av en förmyndare. Om en omyndig person (under 18 år) haft inkomster som hen själv ska redovisa ska Skatteverket befria helt från förseningsavgiften. För en omyndig som lämnar deklaration för första gången kan normalt åldern antas ha sådant samband med förseningen eller underlåtenheten att det finns skäl för befrielse av den anledningen.

Storleken på skatten saknar betydelse

Att arbetsgivaravgiften eller skatten i en för sent lämnad deklaration är obetydlig eller ska betalas tillbaka är inte omständigheter som innebär att Skatteverket ska befria från en förseningsavgift.

Att ett bolag är vilande saknar betydelse

Att ett bolag är vilande utgör inte en omständighet som innebär att Skatteverket ska befria från en förseningsavgift.

Det fanns skäl att få anstånd

Om en uppgiftsskyldig, som inte sökt anstånd med att komma in med uppgifterna, hade skäl att få ett anstånd ska Skatteverket befria helt från förseningsavgiften.

En förutsättning för befrielse är att uppgifterna kommer in inom den tid som den uppgiftsskyldiga normalt skulle ha fått anstånd med. Kommer uppgifterna in efter den tiden ska Skatteverket inte befria från förseningsavgiften.

Skatteverket har skickat ut en skattedeklaration sent

Om Skatteverket har skickat ut en skattedeklaration så sent att detta fått till följd att den uppgiftsskyldiga haft svårt att komma in med deklarationen i tid ska Skatteverket befria helt från förseningsavgiften. Befrielse blir aktuell när någon ska lämna en pappersdeklaration. Är den uppgiftsskyldiga registrerad för att lämna e-deklaration ska Skatteverket inte medge befrielse generellt när någon inte har fått sin skattedeklaration utskickad i tid.

Det är en förutsättning för generell befrielse att den uppgiftsskyldiga har kommit in med skattedeklarationen inom rimlig tid efter att Skatteverket har skickat ut pappersdeklarationen eller efter det att Skatteverket har skickat ut övervägande om skönsbeskattning och förseningsavgift.

Om Skatteverkets sena utskick beror på den uppgiftsskyldigas egna uppgifter ska Skatteverket inte befria på denna grund.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

  • Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare [1]

Referenser inom förseningsavgift