OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

En konkursförvaltare företräder inte konkursgäldenären. En konkursförvaltares behörighet omfattar endast en rätt att företräda borgenärernas gemensamma intresse. Vissa sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut till konkursförvaltare.

Utlämnande till konkursförvaltare

En konkursförvaltare företräder inte konkursgäldenären. Konkursförvaltaren företräder endast borgenärernas gemensamma intresse, jfr RÅ 85 2:18 och RÅ 1988 not. 443. Det innebär att ett utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till en konkursförvaltare bara kan ske om konkursgäldenären lämnar sitt samtycke. Vissa sekretessbelagda uppgifter i beskattningsverksamheten kan lämnas ut till konkursförvaltare utan konkursgäldenärens samtycke (27 kap. 8 § OSL). Dessa uppgifter är

  • uppgift i ärende om revision
  • uppgift i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Revisionsärende

Sekretessen i 27 kap. 1–4 §§ OSL hindrar inte att en uppgift i ett ärende om revision lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs (27 kap. 8 § första stycket OSL). Det är bara utlämnande av uppgifter i själva revisionsärendet som är tillåtet, och enbart till den som är konkursförvaltare i motsvarande fysiska eller juridiska persons konkurs. En förvaltare i någon annan konkurs kan alltså inte få ut de sekretessbelagda uppgifterna.

Uppgifterna kan finnas i en avslutad eller pågående revision. Om uppgifterna finns i ett pågående revisionsärende bör Skatteverket göra konkursförvaltaren uppmärksam på att utredningen hos Skatteverket inte är avslutad och att uppgifterna därför kan vara osäkra.

Ärende enligt BorgL

Sekretessen i 27 kap. 2–4 §§ OSL hindrar inte att en uppgift i ett ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs (27 kap. 8 § andra stycket OSL). Det är bara utlämnande av uppgifter i själva ärendet enligt BorgL som är tillåtet, och enbart till den som är konkursförvaltare i motsvarande fysiska eller juridiska persons konkurs. En förvaltare i någon annan konkurs kan alltså inte få ut de sekretessbelagda uppgifterna.

Uppgift ur en förundersökning

Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en konkursutredning får uppgiften lämnas till konkursförvaltaren (35 kap. 9 § första stycket OSL). Uppgifterna kan avse både konkurs-gäldenären och andra enskilda förutsatt att uppgifterna har betydelse för konkursutredningen (prop. 2001/02:191 s. 62).

Utlämnande på begäran

Huvudregel är att ett utlämnande till en konkursförvaltare ska ske först efter en begäran (prop. 1993/94:165 s. 53).

Utlämnande på Skatteverkets initiativ

Om Skatteverket har ett borgenärsintresse i en konkurs kan myndigheten anse att det är nödvändigt att lämna sekretessbelagda uppgifter på eget initiativ till en konkursförvaltare. En prövning kan då göras om uppgifterna kan lämnas ut med stöd av 10 kap. 2 § OSL.

Förbehåll

Om en myndighet lämnar en uppgift till en konkursförvaltare med stöd av 27 kap. 8 § första eller andra stycket eller 35 kap. 9 § OSL, så får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som innebär att konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den inskränks (27 kap. 8 § tredje stycket och 35 kap. 9 § andra stycket OSL). Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen. Ett förbehåll kan exempelvis innehålla förbud mot att sprida handlingens innehåll vidare eller mot att publicera namn eller sekretessbelagda uppgifter ur handlingen (prop. 1979/80:2 Del A s. 349).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1988 not. 443 [1]
  • RÅ 85 2:18 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. [1]
  • Proposition 1993/94:165 Några frågor om sekretess [1]
  • Proposition 2001/02:191 Sekretessfrågor - Ekonomisk brottslighet m.m. [1]