OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2018.

I vissa fall kan det beräknade riktvärdet behöva justeras på grund av att det finns säregna förhållanden som inte har beaktats i värderingsmodellen. Här får du veta när en justering kan bli aktuell för en täkt.

Förhållanden som kan påverka täktens marknadsvärde

Ibland är det säregna förhållandet hänförligt till en viss bestämd del av en taxeringsenhet, t.ex. viss bestämd fyndighet. I andra fall kan det säregna förhållandet hänföras till taxeringsenheten som helhet.

Exempel på förhållanden som kan påverka täktens marknadsvärde, och som därför kan föranleda en justering för säregna förhållanden, är att

  • onormalt stora återställningskostnader har drabbat markägaren
  • fyndigheten har bättre eller sämre kvalitet än vad som förutsattes då värdet per kubikmeter brytvärd fyndighet rekommenderades
  • fyndigheten har visat sig innehålla onormalt stora mängder material som inte är brytvärt.

Reglerna om justering för säregna förhållanden finns i 7 kap. 5 § FTL.

Normal förekomst av material som inte är brytvärt

Om förekomsten av material som inte är brytvärt överstiger normal förekomst kan en justering bli aktuell.När det gäller förekomsten av sådant material som inte är brytvärt, t.ex. grus och sand, har de rekommenderade värdena per kubikmeter brytvärd fyndighet som regel grundats på en normal förekomst av sådant material med 10–20 procent.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]