OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när en fysisk person blir skyldig att lämna inkomstdeklaration.

När blir en fysisk person skyldig att lämna inkomstdeklaration?

En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om något av följande är aktuellt (30 kap. 1 § SFL)

  1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet under beskattningsåret
  2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap. 20 och 21 §§ IL eller intäkt av passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret
  3. intäkterna i inkomstslaget kapital har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor under beskattningsåret
  4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skatte- eller avgiftspliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret
  5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas
  6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § SFL ska lämnas.

När det gäller intäkter enligt punkten 3 ovan bortser man från intäkter som omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet enligt 17 eller 19 kap. SFL. Man bortser även från schablonintäkter som man har lämnat kontrolluppgift om enligt 22 kap. 16 § eller 17–21 §§ SFL.

Skattefria inkomster

När man bedömer deklarationsskyldigheten tar man inte hänsyn till intäkter som är skattefria eller som personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen.

Inkomster som helt eller delvis undantas från beskattning enligt skatteavtal och inkomster som ingår i avgiftsunderlaget för egenavgifter ska dock räknas med (30 kap. 5 § SFL).

Nytt: 2018-10-18

Exempel: begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig för inkomst från fast driftställe enligt IL men inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal

Helena är begränsat skattskyldig och bedriver byggnadsverksamhet på en viss plats i nio månader. Helena är skattskyldig för verksamheten enligt IL eftersom det uppkommer ett fast driftställe enligt intern rätt. Men enligt skatteavtalet med Helenas hemland måste byggnadsverksamhet pågå i mer än tolv månader för att vara ett fast driftställe, och därför är inkomsten undantagen från beskattning i Sverige. Däremot ska inkomsten räknas med när man bedömer Helenas deklarationsskyldighet. Helenas skattepliktiga intäkt uppgår till mer än 100 kronor. Eftersom det är storleken på intäkterna som är av betydelse och inte överskottet i verksamheten, så är Helena deklarationsskyldig. Även om inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal finns inga undantag för de uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar