OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Medlemmar i en mervärdesskattegrupp kan bli solidariskt betalningsansvariga för den mervärdesskatt som gruppen inte betalat.

Beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp ses som en enda beskattningsbar person

Alla beskattningsbara personer som ingår i en mervärdesskattegrupp anses efter Skatteverkets beslut om gruppregistrering som en enda beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. All verksamhet som bedrivs av de beskattningsbara personerna i gruppen anses i mervärdesskattehänseende som en enda verksamhet bedriven av mervärdesskattegruppen. Av Skatteverkets beslut om gruppregistrering ska framgå vem Skatteverket utsett som huvudman för gruppen (grupphuvudman) (6 a kap. 4 § ML). Grupphuvudmannen ska redovisa och betala mervärdesskatt för den verk­samhet gruppen bedriver (5 kap. 3 § SFL).

Alla medlemmar i gruppen kan bli solidariskt betalningsansvariga

Om grupphuvudmannen inte fullgör sin betalningsskyldighet är övriga beskattningsbara personer i gruppen, tillsammans med grupp­huvudmannen, betalningsansvariga för mervärdesskatten samt kostnadsränta från och med dagen efter beslutet till och med den dag då betalning sker (59 kap. 23 § SFL).

Varje beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp blir således, tillsammans med grupphuvudmannen, soli­dariskt betalningsansvariga för mervärdesskatten. Den beskattningsbara personen blir ansvarig till den del skatten hänför sig till den verksamhet som gruppen bedrivit under den tid den beskattningsbara personen varit medlem i gruppen. Det betyder att om grupp­huvudmannen inte betalar skatten kan Skatteverket utkräva betalning hos var och en i mer­värdes­skattegruppen, även om skulden inte härrör från just den grupp­medlemmen. Detta gäller även den beskattningsbara personen i gruppen som bedriver verksamhet som inte medför skatt­skyldighet. Utträde ur gruppen befriar inte från ansvar som uppkommit tidi­gare.

Det solidariska betalningsansvaret innebär också att Kronofogden kan driva in betalning för skatten från vilken som helst av de beskattningsbara personerna om skatten inte betalas i rätt tid.

En ordning med solidarisk betal­ningsskyldighet för de beskattningsbara personerna i gruppen för­hindrar att systemet med grupphantering miss­brukas. Om det solidariska ansvaret inte funnits kunde gruppen lagt betalningsansvaret på en betalnings­svag medlem.

När uppstår betalningsskyldigheten?

Den solidariska betalningsskyldigheten för en omsättning upp­kommer vid samma tidpunkt för samtliga beskattningsbara personer i gruppen. Tid­punkten är den då redovisningsskyldigheten för en viss omsättning uppstår enligt de allmänna bestäm­melserna i 13 kap. ML om redovisnings­skyldig­hetens inträde.

Betalningsansvaret gäller inte skulder som uppkommit efter det att gruppen avregistrerats

Betalningsskyldigheten avser skatteskulder som uppkommit fram till dess att mervärdesskattegruppen upplösts. Medlemmarna har alltså inget betalningsansvar för mervärdesskatteskulder som uppkommit efter deatt mervärdesskattegruppen avregistrerats (6 a kap. 5 § ML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper [1]