OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2021.

Skatt tas ut som en procentandel av beskattningsvärdet

Skatt enligt RSL tas ut med 7,65 procent av beskattningsvärdet (12 § RSL).

I beskattningsvärdet ska inte beloppet av reklamskatt eller annan statlig skatt eller avgift räknas in (13 § tredje stycket RSL).

Exempel: beräkning av reklamskatt (7,11 procentsregeln)

Eftersom beskattningsvärdet utgörs av vederlaget exklusive skatt beräknas skatten som ett pålägg med 7,65 procent av priset för en reklamprestation.

Är priset för en reklamprestation exempelvis 1000 kr exklusive skatt och skattesatsen 7,65 % betalar reklamköparen (1 000 + 76,50 =) 1 076,50 kr för reklamprestationen. Detta innebär att skatten utgör 7,11 procent av priset inklusive skatt. Denna procentsats – 7,11 procent – ger samma beskattningsresultat som 7,65 procent av vederlaget exklusive reklamskatten.

Om den skattskyldige inte kalkylerat med reklamskatt vid prissättningen och således inte fakturerar skatten öppet, beräknas skatten efter 7,11 procent av det totalt fakturerade beloppet. Skulle däremot den skattskyldige ta ut skattebeloppet i efterhand genom pristillägg eller dylikt, beräknas skatten efter 7,65 procent av det fakturerade beloppet. Skillnaden om 0,54 procent ska redovisas den period då efterfakturering sker.

Rättsfall: 7,11 procentsregeln

Enligt de bestämmelser som låg till grund för Högsta förvaltningsdomstolens prövning utgick skatt med 10 procent (motsvarar nuvarande skattesats om 7,65 procent).

Högsta förvaltningsdomstolen anförde följande. För att reklamskatt ska anses ingå i vederlag kan inte krävas att säljaren i vederlaget faktiskt kalkylerat in sådan skatt. Det måste anses tillräckligt att vederlaget bestämts slutligt och att säljaren därför inte i efterhand tar ut skattebeloppet av kunden genom pristillägg eller dylikt. I målet saknas anledning antaga annat än att det avtalade priset enligt fakturan är slutligt vederlag. Genom att skatten i förevarande fall beräknats efter 9,09 procent av fakturabeloppet har därför åstadkommits en beskattning med 10 procent av ett beskattningsvärde, i vilket skatten inte ingår (RÅ 78 1:5).

Beskattning av en trycksak som följer med en publikation som del eller bilaga

En trycksak som medföljer en publikation kan antingen utgöra en del (sektion) av publikationen eller en bilaga till denna.

Del av publikation

Om en trycksak utgör en del (sektion) av en publikation beskattas annonserna i trycksaken på samma sätt som den publikation som delen medföljer. Skattesatsen är 7,65 % om annonserna är skattepliktiga.Annonserna är inte skattepliktiga om trycksaken medföljer en periodisk publikation.

Bilaga till publikation

Om en medföljande trycksak inte utgör en del av publikationen är trycksaken att anse som en bilaga till publikationen. En bilaga till en annan publikation än en reklamtrycksak anses dels som en självständig trycksak, dels som annons i publikationen (punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 1 § RSL). Det innebär att utgivaren av den publikation (huvudpublikationen) som bilagan följer med ska redovisa reklamskatt på vederlaget för att bilagan får följa med huvudpublikationen. Finns det annonser i bilagan är utgivaren av bilagan skattskyldig för dessa annonser och ska redovisa reklamskatt på vederlaget för annonserna.

När det gäller beskattningen av en bilaga i dess egenskap av annons i en publikation är skattesatsen 7,65 procent. Om bilagan utgör bilaga till en periodisk publikation, är bilagan inte skattepliktig som annons i den periodiska publikationen.

Annonser i en bilaga beskattas på samma sätt som om bilagan varit en separat distribuerad trycksak. Skattesatsen är 7,65 % om annonserna är skattepliktiga. Annonser är inte skattepliktiga om trycksaken (här bilagan) är en periodisk publikation.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1] [2] [3]