OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden är inte skattepliktiga enligt IL. Ersättningarna benämns ofta pensioner, men är ersättningar för att kompensera offer och anhöriga till offer.

Förmånerna är en form av skadestånd och anses inte tillhöra socialförsäkringssystemet i Chile. De är varken inkomstrelaterade eller avgiftsfinansierade. Förmånerna som regleras i lag nr. 19.123 gäller ersättningar till anhöriga till personer som försvunnit under diktaturtiden. Lag nr 19.234 avser ersättningar till personer som på grund av sina politiska åsikter har avskedats från offentliga anställningar under diktaturtiden. De är ex gratia ersättningar eller kompletterar antalet arbetsår när dokumentationen kring personernas anställningar är förstörd. Det handlar om månatliga belopp (som utges i form av ålderspension, invaliditetspension eller efterlevandepension). Denna ersättning är den av gottgörelseförmånerna som har flest förmånstagare. Lag nr 19.582 har samma syfte och är uppbyggd på samma sätt som den nyss nämnda lagen men gäller för militärer. Lag nr 19.992 avser ersättning till personer som fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Denna ersättning varierar beroende på förmånstagarens ålder.

Mot bakgrund av den beskrivning som ges av karaktären på de olika utbetalningarna/gottgörelserna från Chile som finns idag och som kan bli aktuella anser Skatteverket att de är att jämställa med ideella skadestånd som inte är skattepliktiga enligt IL. Detta gäller även om ersättningarna är månatliga och benämns pension. Det är dock viktigt att särskilja dessa gottgörelsersättningar från eventuella andra pensioner som är av annan karaktär, t.ex. inkomstrelaterade och/eller utbetalade från det chilenska socialförsäkringssystemet.