OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Informationsuppgifter ska under vissa förutsättningar lämnas både av den som är skyldig att lämna kontrolluppgift och den som är skyldig att deklarera en inkomst.

Syftet med informationsuppgifter

Informationsuppgifter lämnas för att någon annan ska kunna fullgöra sina skyldigheter att lämna uppgifter (34 kap. 2 § SFL).

Uppgifter ska i vissa fall lämnas till den deklarationsskyldiga och i andra fall till den kontrolluppgiftsskyldiga.

När ska uppgiften lämnas?

Tidpunkten när en informationsuppgift ska lämnas varierar. När den ska lämnas beror på vad den avser och om den lämnas till en deklarationsskyldig eller en kontrolluppgiftsskyldig. De olika tidpunkterna framgår under respektive avsnitt.

Anmälan om uteblivna informationsuppgifter

Om den som är skyldig att lämna kontrolluppgift inte får de uppgifter som behövs, ska den kontrolluppgiftsskyldiga anmäla det till Skatteverket (34 kap. 11 § SFL).

Skatteverket kan då förelägga den som inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet i förhållande till den kontrolluppgiftsskyldiga att göra det (37 kap. 2 § SFL.)

Den som lämnar en oriktig uppgift eller underlåter att lämna en uppgift till en kontrolluppgiftsskyldig kan dömas för skatteredovisningsbrott (7 § SkBrL). Även grov vårdslöshet är straffbar (8 § SkBrL).

Det är inte alltid den kontrolluppgiftsskyldiga är medveten om att hen är kontrolluppgiftsskyldig eller att den uppgiftsskyldiga är uppgiftsskyldig. Den uppgiftsskyldiga kanske underlåter att meddela ett uttag av en bonusresa. Redovisningsskyldigheten inträder i dessa fall först efter det att den kontrolluppgiftskyldiga och avgiftsskyldiga, t.ex. arbetsgivaren, har fått kännedom om att förmånen disponerats. Något straffansvar kan inte komma i fråga förrän efter det att den kontrolluppgiftsskyldiga och avgiftsskyldiga har fått kännedom om förmånen och ändå underlåtit att redovisa den, prop. 1996/97:19 s. 84.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skattebrottslag (1971:69) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:19 Beskattning av bilförmån, m.m. [1]