OBS: Detta är utgåva 2018.3. Visa senaste utgåvan.

Enskilda ska alltid få svar av myndigheter.

Besvara förfrågan

En myndighet måste lämna någon form av svar på en fråga (4 § andra stycket FL). Om myndigheten inte kan eller bör svara på frågan ska myndigheten meddela frågeställaren det. I den mån det är möjligt och lämpligt bör myndigheten givetvis lämna svar på de frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Alla svar ska lämnas så snabbt som möjligt. Observera att skyldig­heten att besvara en fråga inte ersätter exempelvis institutet förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Den som vänder sig till en myndighet med en fråga av invecklat slag kan naturligtvis inte räkna med ett svar omgående, men myndigheten bör å andra sidan organisera sin verksamhet så att svaret inte dröjer i månader (se Hellners-Malmqvist, 2010, För­valtningslagen med kommentarer, s. 86).

Svara även om serviceskyldigheten inte är obegränsad

Serviceskyldigheten är inte obegränsad; myndigheten avgör själv i vilken utsträckning det kan vara lämpligt att ge hjälp, i vilken form den ska svara på frågor osv.

Myndigheten ska på begäran lämna upplysningar om sina hand­lägg­nings­rutiner och ge information om handläggningen av ett ärende som finns hos myndig­heten, om det inte finns något sakligt moti­verat hinder mot detta, t.ex. sekretesskäl. Att hänvisa frågeställaren till att ta del av infor­ma­tion på myndighetens webbplats på internet räcker normalt inte, bl.a. med hänsyn till att alla inte har tillgång till internet (se JO:s uttalande i 2003/04:JO1 s. 447, dnr 3046-2001). Det är ett tag sedan uttalandet gjordes, men det gäller fortfarande.

Om svaret dröjer länge

Om myndigheten inte kan lämna svar inom rimlig tid bör den enskilda få besked om att myndigheten mottagit förfrågan och, om möjligt, besked om beräknad tid för handläggningen. JO har funnit att Skatteverket brustit i sin serviceskyldighet när verket dröjt mer än nio månader efter att ett brev ankommit med att ge något besked med anledning av brevet (se JO, 2008-11-03, dnr 5475-2008). Motsvarande ställningstagande finns även i senare JO-beslut (se JO, 2009-10-07, dnr 4681-2009 och 2009-10-23, dnr 5215-2009).

Du kan läsa mer om beräknad tid för handläggning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]
  • Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor [1]

Övrigt

  • 2003/04:JO1 s. 447, dnr 3046-2001 [1]
  • 2008-11-03, dnr 5475-2008 [1]
  • 2009-10-23, dnr 5215-2009 [1]
  • JO, 2009-10-07, dnr 4681-2009 [1]