OBS: Detta är utgåva 2018.5. Visa senaste utgåvan.

Som beslutsmyndighet ska Skatteverket pröva om ett överklagande har kommit i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas som för sent inkommet ska det skyndsamt överlämnas till den instans som ska pröva överklagandet, vanligtvis förvaltningsrätten.

Nytt: 2018-05-25

Sidan har tillkommit på grund av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018.

Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid (rättidsprövning)

Som beslutsmyndighet ska Skatteverket pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid (45 § FL). Med ”rätt tid” menas den treveckorsperiod som föreskrivs i 44 § FL eller den särskilda tid för överklagande som i vissa fall följer av specialbestämmelser (se Hur ankomstdagen för en handling ska bestämmas och Olika former av beslut).

Skatteverket ska först pröva om beslutet ska ändras

Eftersom Skatteverket i vissa fall är skyldigt att ändra sitt beslut enligt 38 § FL bör verket normalt ta upp frågan om ändring innan man avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid. Skatteverket ska alltså först överväga om det finns anledning att rätta eller ändra beslutet innan verket prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter, i förekommande fall, överlämna handlingarna till förvaltningsrätten (prop. 2016/17:180 s. 268).

Att överklagandet kommit in i tid behöver inte meddelas

När överklagandet har kommit in i rätt tid behöver Skatteverket i allmänhet inte meddela något formellt beslut om detta. Det är dock lämpligt att stämpla eller anteckna på överklagandet att det har kommit in i rätt tid.

Om Skatteverket lämnar över ett överklagande till förvaltningsrätten enligt 46 § första stycket FL får det anses innebära att överklagandet har kommit in i rätt tid (prop. 1985/86:80 s. 74), om inte något annat uttryckligen framgår av de överlämnade handlingarna (prop. 2016/17:180 s. 267).

Överklaganden som kommer in för sent ska avvisas

Om ett överklagande har kommit in för sent ska Skatteverket inte ta upp överklagandet till prövning utan avvisa det. Denna regel får man bara undantag från om det är uttryckligt föreskrivet, som t.ex. i 45 § andra stycket FL.

Om Skatteverket har bedömt att ett överklagande har kommit in för sent men ändå har överlämnat det till förvaltningsrätten, ska förvaltningsrätten skicka tillbaka överklagandet till Skatteverket för prövning av om det ska avvisas som för sent inkommet (HFD 2018-02-16, mål nr 2091-17).

Undantag: om förseningen beror på felaktig eller ingen information om hur man överklagar

Skatteverket ska inte avvisa ett överklagande om det sena överklagandet beror på att Skatteverket har lämnat felaktig eller ingen information om hur man överklagar (45 § andra stycket 1 FL och prop. 2016/17:180 s. 268).

Undantag: om överklagandet har skickats till förvaltningsrätten

Om klaganden inom överklagandetiden vänder sig till förvaltningsrätten i stället för till Skatteverket med sitt överklagande ska det inte avvisas (45 § andra stycket 2 FL). I stället ska förvaltningsrätten hjälpa klaganden och skicka skrivelsen till Skatteverket. Förvaltningsrätten ska också ange vilken dag som överklagandet kom in, t.ex. genom att stämpla skrivelsen med datum. Skatteverket behöver veta detta för att kunna pröva om överklagandet kommit in i rätt tid. För att undvika missförstånd kan förvaltningsrätten informera klaganden om att skrivelsen har sänts över till Skatteverket.

Förvaltningsrätten ska inte göra någon rättidsprövning

Skatteverkets bedömning av om överklagandet har kommit in i rätt tid är bindande för förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten är alltså inte behörig att pröva den frågan, men ska pröva om övriga förutsättningar för att kunna ta upp ett överklagande till prövning är uppfyllda. Den måste alltså t.ex. pröva

  • om överklagandet har gjorts till rätt forum
  • om beslutet går att överklaga
  • om den som överklagar har klagorätt
  • om överklagandet uppfyller kraven på form och innehåll o.s.v.

Om överklagandet inte avvisas ska det lämnas till förvaltningsrätten

Om Skatteverket inte avvisar överklagandet enligt 45 § FL ska verket skyndsamt lämna över överklagandet och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten (46 § första stycket FL). Överlämnandet bör ske inom en vecka från överklagandet (prop. 2016/17:180 s. 269).

Överlämnande även om bifall

Om Skatteverket ändrar ett överklagat beslut ska verket överlämna även det nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet (46 § andra stycket FL). Ett överklagande ska alltså alltid överlämnas till överinstansen, om det inte avvisas (prop. 2016/17:180 s. 271).

Skatteverkets skyldighet att avge yttrande

Om en förvaltningsdomstol begär det ska Skatteverket avge ett yttrande över överklagandet (prop. 1985/86:80 s. 75).

I vissa fall kan det vara lämpligt att Skatteverket bifogar ett eget yttrande när verket överlämnar överklagandet och övriga handlingar. Detta gäller framför allt om Skatteverket kan förutse att verket annars får tillbaka ärendet på remiss. Det finns dock ingen direkt skyldighet att självmant avge ett yttrande. Skatteverket och förvaltningsrätten bör lämpligen komma överens om den mest ändamålsenliga ordningen i detta avseende. I vissa fall kan det vara lämpligt att Skatteverket meddelar varför verket inte ändrat sitt beslut.

Det finns inte något krav att Skatteverket måste underrätta klaganden om att överklagandet har skickats till förvaltningsrätten, men det kan ofta vara lämpligt att göra det.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2018-02-16, mål nr 2091-17 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag [1] [2]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1] [2] [3] [4] [5]