OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Kapitalet i en pensionsförsäkring kan föras över till en ny pensionsförsäkring hos samma eller hos en annan försäkringsgivare. För att en sådan flytt inte ska få några skattekonsekvenser måste vissa villkor vara uppfyllda.

Villkor för att få flytta kapitalet i en pensionsförsäkring

Inkomstskattelagen ger en försäkringstagare rätt att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring till en ny pensionsförsäkring. En flytt som uppfyller villkoren i 58 kap. 18 § tredje stycket IL innebär inte att något belopp ska tas upp som inkomst av tjänst och inte heller att något pensionssparavdrag ska göras. Det är kapital motsvarande värdet av pensionsförsäkringen som kan föras över och inte t.ex. fondandelarna för en fondförsäkring.

För att få flytta kapitalet utan skattekonsekvenser måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Hela värdet i försäkringen ska föras över, vilket innebär att den ursprungliga försäkringen avslutas i och med flytten.
 • Överföringen ska ske till en pensionsförsäkring, vilket innebär att en överföring exempelvis inte kan ske till ett IPS.
 • Överföringen ska ske direkt till den nya pensionsförsäkringen, vilket innebär att försäkringstagaren inte kan disponera kapitalet.
 • Överföringen ska ske till en pensionsförsäkring som tecknas i samband med flytten, vilket innebär att en överföring måste ske till en nytecknad försäkring.
 • Försäkringstagaren i den ursprungliga försäkringen ska teckna den nya pensionsförsäkringen, vilket innebär att det ska vara samma försäkringstagare i de berörda pensionsförsäkringarna.
 • Samma person ska vara försäkrad i den nya pensionsförsäkringen som i den ursprungliga försäkringen.

För att en flytt ska vara möjlig krävs även att försäkringsavtalet ger försäkringstagaren rätt att flytta kapitalet i försäkringen. För individuella personförsäkringar finns en lagstadgad rätt till sådan flytt för pensionsförsäkringar som är tecknade fr.o.m. den 1 juli 2007 (11 kap. 5 § FAL).

Det är den försäkrade eller försäkringstagaren som tar initiativet till en flytt. En sammanföring av flera identiska kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar har inte ansetts vara en flytt. Detta eftersom varken den försäkrade eller försäkringstagaren skulle medverka i förfarandet (HFD 2017 ref. 31).

Inkomstskattelagens bestämmelse om flytträtt är begränsad till flytt mellan pensionsförsäkringar. Det innebär att kapitalet i en pensionsförsäkring inte kan föras över till ett IPS. Det går däremot bra att föra över kapital mellan olika slag av pensionsförsäkringar. Den nya pensionsförsäkringen kan vara en fondförsäkring medan den ursprungliga var en traditionell pensionsförsäkring. Kapitalet i en tjänstepensionsförsäkring kan föras över till en privat pensionsförsäkring. En sådan flytt förutsätter dock att den anställda eller före detta anställda är försäkringstagare till tjänstepensionsförsäkringen. Detta eftersom ett av villkoren för en flytt är att försäkringarna ska ha samma försäkringstagare.

En pensionsförsäkring tecknad före den 2 februari 2007 omfattas inte av bestämmelserna om avskattning. Om kapitalet flyttas ska det ske till en nytecknad pensionsförsäkring. Följden blir att den nya försäkringen efter flytten omfattas av bestämmelserna om avskattning.

Kapitalet från två eller flera försäkringar kan flyttas till en ny försäkring

Skatteverket anser att kapitalet från flera pensionsförsäkringar kan flyttas till en ny pensionsförsäkring. En försäkringstagare kan alltså flytta samman kapitalet från flera försäkringar till en nytecknad pensionsförsäkring om det görs i ett sammanhang.

Försäkring under utbetalning

Det finns inget hinder för att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring som är under utbetalning (ålderspension) till en ny försäkring enligt Skatteverkets bedömning. Den nytecknade försäkringen ska uppfylla samtliga kvalitativa villkor för en pensionsförsäkring, vilket innebär att en ny utbetalningsperiod om fem år uppkommer i och med flytten. Det finns inget krav på att pensionen måste börja betalas ut på en gång från den nya försäkringen även om den försäkring varifrån kapitalet flyttades var under utbetalning.

Kapitalet i en pensionsförsäkring som är under utbetalning till efterlevande (efterlevandepension), d.v.s. där den försäkrade har avlidit, kan inte flyttas. En ny pensionsförsäkring kan inte tecknas med en avliden person som försäkrad. Rätten att flytta kapitalet upphör i och med att den försäkrade avlider, eftersom ett av kraven för att en flytt ska kunna ske är att det ska vara samma person som är försäkrad i den ursprungliga försäkringen som i den nya pensionsförsäkringen.

Vad blir skattekonsekvensen om en flytt sker utan att villkoren är uppfyllda?

Om en flytt sker utan att villkoren ovan är uppfyllda är det ett otillåtet återköp. Skattekonsekvensen av ett otillåtet återköp beror på när försäkringsavtalet är tecknat.

 • För ett avtal tecknat före den 2 februari 2007 innebär ett otillåtet återköp att försäkringstagaren (och för en tjänstepensionsförsäkring förmånstagaren) ska beskattas som vid ett tillåtet återköp och ta upp värdet av försäkringen som inkomst av tjänst (10 kap. 5 § första stycket 4 IL och 11 kap. 1 § IL).
 • För ett avtal tecknat efter den 1 februari 2007 innebär ett otillåtet återköp ett förfarande som kan medföra avskattning.

Vem är försäkringstagare?

Det är försäkringstagaren i den ursprungliga pensionsförsäkringen som ska teckna den nya pensionsförsäkringen. Försäkringstagare är den som tecknat försäkringen (1 kap. 4 § FAL). För en tjänstepensionsförsäkring är det vanligt att arbetsgivaren är försäkringstagare. En tjänstepensionsförsäkring kan överlåtas t.ex. i samband med att den anställda byter arbetsgivare (58 kap. 17 § IL). Den nya arbetsgivaren övertar då tjänstepensionsförsäkringen. Den som övertar en pensionsförsäkring får enligt försäkringsavtalslagen de rättigheter som försäkringstagaren hade men blir inte formellt försäkringstagare.

För en försäkring som har överlåtits råder det en stor osäkerhet om den som har övertagit försäkringen skatterättsligt är att se som försäkringstagare eller om begreppet försäkringstagare är begränsat till den som ursprungligen tecknade försäkringen. Mot bakgrund av detta och då inkomstskattelagen inte ger någon rätt att flytta kapitalet för de försäkringar där försäkringstagaren har upphört att existera eller har avlidit, har Skatteverket hemställt om en lagändring hos Finansdepartementet, se Hemställan 2010-12-06 dnr 131 367260-10/111. I avvaktan på en lagändring kommer Skatteverket inte att ifrågasätta en flytt av pensionskapitalet från en sådan pensionsförsäkring som är överlåten eller där försäkringstagaren har upphört att existera eller har avlidit. Detta gäller under förutsättning att övriga villkor för en flytt är uppfyllda, se Skrivelse 2010-12-06 dnr 131 470881-10/111.

Krav på kontrolluppgift

Försäkringsgivaren för den ursprungliga pensionsförsäkringen ska lämna in en kontrolluppgift till Skatteverket för varje genomförd flytt (22 kap. 9 § SFL).

Särskilda bestämmelser om flytt av ”tjänstepension” för tjänstemän inom EU

En person som får anställning som tjänsteman inom EU har rätt att föra över intjänad tjänstepension från Sverige till EU. Det innebär att värdet i en tjänstepensionsförsäkring kan föras över till EU utan att den försäkrade ska inkomstbeskattas. Likaså kan en näringsidkare som får anställning som tjänsteman inom EU föra över värdet i en privat pensionsförsäkring och värdet på ett pensionssparkonto som har samband med näringsverksamheten till EU. En överföring av pensionskapital till EU sker med stöd av överföringslagen och inte enligt inkomstskattelagen (6 § och 12 § överföringslagen).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2017 ref. 31 [1]

Lagar & förordningar

 • Försäkringsavtalslag (2005:104) [1] [2]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
 • Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna [1] [2]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

 • Flytt av pensionsförsäkringar [1]
 • Försäkringstagarbegreppet i flyttregeln [1]
 • Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar [1]