OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

En anställd som fritt kan disponera arbetsgivarens egendom ska i vissa fall beskattas för möjligheten att använda egendomen för privat bruk. Det är alltså dispositionsrätten som beskattas, och inte hur egendomen faktiskt utnyttjas.

Beskattningsprinciper

Samma beskattningsgrunder som finns för fritidshus och båt kan även tillämpas för andra tillgångar som kan användas för privatbruk. Beskattning enligt dispositionsrätten ska främst användas för dyrare tillgångar men kan även ha betydelse för beskattningen av andra former av förmåner. Vid värderingen bör även här de inskränkningar som beror på verksamheten reducera förmånsvärdet.

Skillnad görs om den anställda har en inskränkt eller en oinskränkt dispositionsrätt till egendomen. Det vill säga används egendom i arbetsgivarens verksamhet i betydande omfattning eller inte.

Tung lastbil

Med tung lastbil avses lastbil, och i vissa fall även husbil. Om en lastbil har använts privat eller lämpar sig för privat användning kan i vissa fall beskattning bli aktuellt.

Förmånen ska i sådana fall värderas till marknadsvärdet. Förmånsbeskattning kan undvikas om en godtagbar körjournal visar att lastbilen inte har använts privat. När det gäller förmån av tung lastbil finns inte någon motsvarande frigräns för ringa användning som för bilförmån. Detta innebär att beskattning av privata resor bör ske även om antalet understiger ringa omfattning. Hur förmånen värderas beror på om lastbilen får användas bara vid enstaka tillfällen eller om den anställda under en längre period själv kan bestämma när hen vill använda den privat. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om dispositionsrätten är inskränkt eller oinskränkt. Husbil som klassas som personbil eller lätt lastbil beskattas enligt bilförmånsreglerna.

Motorcykel

En anställd som får använda arbetsgivarens motorcykel för privat bruk ska beskattas för denna förmån. Det finns två metoder för värdering av förmånen. Hur förmånen värderas beror på om motorcykeln får användas bara vid enstaka tillfällen eller om den anställda under en längre period själv kan bestämma när hen vill använda den.

Motorcykel får användas vid enstaka tillfälle

Om en anställd får lov att privat använda arbetsgivarens motorcykel vid ett enstaka tillfälle, t.ex. under en helg eller en semestervecka, värderas förmånen till vad det hade kostat den anställda att själv hyra en motsvarande motorcykel vid detta tillfälle. Om flera sådana enstaka tillfällen finns under året görs en värdering för varje tillfälle och redovisningen görs i arbetsgivardeklarationen för respektive period. Värderingen bör så långt det går grundas på en jämförelse med prisnivå för en motorcykel av motsvarande modell och skick hos lokala uthyrare. Detta gäller normalt vanliga anställda utan ägarintresse.

Exempel: beskattning vid enstaka tillfälle

Anna är anställd som reparatör vid en verkstad. På semestern får hon använda företagets motorcykel under en vecka. Motorcykeln är av mellanprisklass. Anna betalar själv bensinen. Om hon hade hyrt en motsvarande motorcykel av en uthyrare hade det beräknats kosta 4 000 kr. Förmånen att använda arbetsgivarens motorcykel ska därför värderas till 4 000 kr.

Fortlöpande möjlighet att använda företagets motorcykel privat

En anställd som fritt kan disponera företagets motorcykel för privat bruk bör beskattas för var det hade kostat den anställda att själv hyra eller leasa en motsvarande motorcykel på årsbasis. Fortlöpande möjlighet att använda företagets motorcykel gäller normalt en anställd som är företagsledare eller närstående, men kan även gälla en vanlig anställd som t.ex. disponerar en motorcykel för tjänstebruk.

Här bedöms i första hand om den anställda har haft möjlighet att själv avgöra när motorcykeln ska användas privat. Det är alltså inte omfattningen av den faktiska användningen som är avgörande för om det ska ske en beskattning eller hur värderingen ska göras. Om den faktiska användningen är utredd och fastställd bör denna omständighet vägas in vid värderingen, men den är inte avgörande för beskattningen.

Omständigheter som kan påverka bedömningen

Motorcykelns modell kan ha betydelse. Om modellen är vald med tanke på speciella krav i verksamheten eller inte. Om modellen på grund av verksamhetens krav skiljer sig från vad som normalt anskaffas för privatkörning kan detta vara en inskränkning som talar för ett lägre förmånsvärde.

Om motorcykeln regelbundet används i verksamheten talar detta för att det finns inskränkningar i möjligheterna att använda den privat. Detta gäller särskilt om det även är andra personer än den anställda i fråga som använder motorcykeln, och i synnerhet om den då används på den anställdas lediga tid.

När det gäller förmån av motorcykel så finns inte någon motsvarande frigräns för ringa användning som för bilförmån, utan allt privat nyttjande eller möjligheten till användning kan motivera beskattning. Detta innebär att även om en tillförlitlig körjournal visar att motorcykeln uteslutande används i verksamheten kan beskattning ske t.ex.om nyttan i verksamheten inte är uppenbar eller om andra omständigheter talar för att motorcykeln anskaffats av privat intresse.

Att ställa av en motorcykel innebär att den inte får köras och att ägaren inte behöver betala trafikförsäkring eller fordonsskatt. Motorcyklar är normalt avställda under vinterhalvåret, när de ändå inte lämpligen kan köras. Avställning över vintern har därför normalt ingen påverkan på en värdering på årsbasis. En avställning under en del av sommarhalvåret styrker visserligen att motorcykeln inte har använts då, men det behöver inte innebära någon större inskränkning i möjligheten att nyttja motorcykeln eftersom det går snabbt och enkelt att ställa på den igen via telefon. Om motorcykeln har varit avställd hela året bör dock förmånsbeskattning inte komma i fråga.

Om den anställda privat äger en motorcykel av liknande modell kan detta tala för att värdet av förmånen är lägre än det annars skulle vara.

Om den anställda är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning som i praktiken gör körning omöjlig, anses ingen beskattningsbar förmån finnas. Detta förutsätter att ingen annan närstående person kan förväntas använda motorcykeln.

Värdering

Om motorcykeln i första hand är anskaffad för en anställds privata bruk bör beräkningen av förmånsvärdet för året utgå från vad det hade kostat den anställda att hyra eller leasa en motsvarande motorcykel på årsbasis.

En motorcykel är ofta disponibel för privatkörning på kvällar, helger och semestrar även om den är anskaffad för verksamheten, t.ex. för transporter eller annat syfte som har inneburit inskränkningar i möjligheten att använda den privat. För att beräkna förmånsvärdet bör det fastställas hur många veckor dispositionsrätten ska anses motsvara. Man får då göra en samlad bedömning av omständigheterna i fallet. Om motorcykeln fortlöpande används i verksamheten, men har varit disponibel under semester och helger, kan fyra veckor vara en utgångspunkt för bedömningen. Om motorcykeln frekvent används för arbetsresor talar det för större dispositionsmöjligheter och eventuellt värdering för en längre tid. Likaså om användningen i verksamheten är mer sporadisk eller tillfälligt förekommande bör antalet veckor ökas.

Värderingen görs sedan med utgångspunkt i vad det hade kostat den anställda att själv hyra en motsvarande motorcykel under aktuellt antal veckor. I de fall det handlar om fler än fyra veckor bör viss rabatt avräknas, normalt upp till ca 30 procent om det handlar om längre perioder, t.ex. hela sommarsäsongen.

Om arbetsgivaren bekostar drivmedel för privatkörning ska värdet av detta läggas till. Någon uppräkning av marknadsvärdet till 120 procent som vid bilförmån ska inte göras.

Exempel: beräkning av förmånsvärde.

Bengt äger ett aktiebolag som bedriver konsultverksamhet. Bolaget leasar en motorcykel under tre år. Första månaden är leasingavgiften 38 000 kr och sedan är leasingavgiften 2 000 kr per månad, d.v.s. totalt 108 000 kr under tre år. Motorcykeln är avställd oktober–mars och används övrig tid av Bengt främst för arbetsresor och annan privatkörning, men han använder den även för egna tjänsteresor några få dagar varje sommar.

Bengt ska beskattas för fullt förmånsvärde eftersom motorcykeln inte är motiverad av bolagets verksamhet och hans få tjänsteresor inte utgör någon inskränkning i möjligheten att använda motorcykeln privat. Det årliga förmånsvärdet bör beräknas till 108 000 / 3 = 36 000 kr med tillägg för bolagets driftskostnader inklusive det drivmedel som avser privatkörningen.

Exempel: användning i verksamheten

Cajsa äger ett aktiebolag som bedriver budverksamhet. Både budbilar och en motorcykel används fortlöpande i verksamheten, både av Cajsa och av andra anställda. Bolaget betalar allt drivmedel för motorcykel. Motorcykeln förvaras normalt i företagets garage, men har under sommarhalvåret som regel varit disponibel för Cajsa för körning under kvällar, helger och semester. De har inte fört någon körjournal. Cajsa äger ingen motorcykel privat. Att hyra en motsvarande motorcykel beräknas kosta 4 000 kr per vecka.

I detta fall används motorcykeln fortlöpande i verksamheten och det finns reella inskränkningar i möjligheten att disponera den. Förmånen värderas därför till vad det hade kostat Cajsa att själv hyra och köra en motsvarande motorcykel under fyra veckor, d.v.s. 4 x 4 000 kr = 16 000 kr med tillägg för en beräknad privat drivmedelskostnad.

Cykel

När en anställd får använda arbetsgivarens cykel privat är det en skattepliktig förmån, och arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för förmånen.

Värdering av förmånen

Om cykeln går att hyra eller leasa privat kan värdet baseras på en sådan privat leasingkostnad. Hyresmarknaden för cyklar är dock begränsad för privatpersoner. Många arbetsgivare leasar i dag cyklar till sina anställda, men förmånsvärdet bör vara detsamma oavsett om arbetsgivaren äger eller leasar cykeln. Arbetsgivarens leasingkostnad överstiger ofta kostnaden för en privatperson att äga en motsvarande cykel. Då är det mer lämpligt att värdet beräknas på en uppskattad värdeminskning på cykeln baserat på beräknad livslängd och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad. Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret plus en procentenhet, f.n. (november 2016) 0,27 + 1,0 = 1,27 procent.

Elcyklar är ofta dyrare än vanliga cyklar. Förmånsvärdet bör beräknas på samma sätt förutom att den beräknade värdeminskningen även bör inkludera batteriet. Batteriet har normalt kortare livslängd än cykeln och behöver bytas ut, och därför bör en högre värdeminskning användas för elcyklar. Normalt bör en årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri kunna användas för elcyklar.

Observera att ett bruttolöneavdrag för cykeln inte minskar det skattepliktiga förmånsvärdet. Om den anställda däremot betalar för cykeln av sin nettolön reducerar det förmånsvärdet.

Om arbetsgivaren ger en cykel i gåva till en anställd ska förmånsvärdet motsvara marknadsvärdet på cykeln vid gåvotidpunkten.

Nedan visas ett par exempel hur beräkningen kan göras. Det finns dock ingen fastställd schablon för cykelförmån utan arbetsgivaren måste anpassa beräkningen efter de egna förhållandena.

Exempel: beräkna förmånsvärdet för en cykel

En anställd får använda arbetsgivarens cykel som kostar 5 000 kr på marknaden och beräknas hålla i 6 år. Arbetsgivaren bekostar service och reparationer för 300 kronor under året.

Beräkning av förmånen:

Värdeminskning (5 000/6)

833 kr

Tillbehör, service, reparationer

300 kr

Kapitalkostnad (5 000 x 1,27 %)

63 kr

Förmånsvärde för ett år

= 1 196 kr

Förmånsvärde blir alltså i genomsnitt ca 100 kronor per månad. Samma beräkning bör göras även om arbetsgivaren har leasat cykeln till en högre kostnad. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen.

Exempel: beräkna förmånsvärdet för en elcykel

En anställd får använda arbetsgivarens elcykel som på marknaden kostar 15 000 kr inklusive batteri. Cykeln beräknas hålla i 6 år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren bekostar service och reparationer under året med 600 kr.

Beräkning av förmånen:

Värdeminskning för cykel och batteri (15 000 x 20 %)

3 000 kr

Tillbehör, service, reparationer

600 kr

Kapitalkostnad (15 000 x 1,27 %)

190 kr

Förmånsvärde för ett år

= 3 790 kr

Förmånsvärde blir alltså i genomsnitt ca 315 kr per månad. I värdeminskningen ska även ingå utgifter för byte av batteri. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad som arbetsgivaren betalar ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen.

Husvagn

Förmån av husvagn värderas till marknadsvärdet. Förmånsvärdet beräknas till vad det hade kostat den anställda att själv hyra en motsvarande husvagn samma tidsperiod.

Om en företagsledare eller någon annan anställd har dispositionsrätt till husvagnen bör värderingen ske på motsvarande sätt som för en fritidsbostad eller båt. I den mån det har funnits inskränkningar i möjligheten att använda husvagnen, t.ex. om den har hyrts ut till kunder eller annan användning i verksamheten, ska detta reducera förmånsvärdet.

Om husvagnen används endast sporadiskt i verksamheten kan förmånsvärdet beräknas till vad det hade kostat den anställda eller företagsledaren att privat hyra en husvagn på årsbasis.

Om husvagnen används fortlöpande i verksamheten och kanske även stadigvarande är placerad på olika arbetsorter, är detta inskränkningar i den anställdas eller företagsledarens möjlighet att använda husvagnen privat. Ett förmånsvärde kan då begränsas till vad det hade kostat att privat hyra en motsvarande husvagn under fyra semesterveckor. Detta värde kan dock jämkas uppåt eller nedåt beroende på omständigheter i det enskilda fallet.

I vissa verksamheter, t.ex. inom bygg- och anläggningsbranschen, används husvagn till bostad åt anställda. Det är särskilt vanligt när arbetsplatsen ligger långt från tätorten. Det kan då vara svårt att hitta boende åt anställda. Övernattning i husvagn kan vara enda alternativet. Om de anställda under längre tid har sin bostad i husvagnen och husvagnen inte utan svårighet kan flyttas från platsen bör beskattning ske enligt reglerna för bostadsförmån i permanentbostad.

Skoter, fyrhjuling, moped, mopedbil och andra liknande transportmedel

Det finns ett antal transportmedel som lämpar sig bra både för användning i tjänsten och för privat användning, till exempel skoter (snöskoter, terrängskoter m.m.), moped, fyrhjuling etc. Om en anställd får eller kan använda denna typ av egendom för privat bruk kan en förmån uppstå. Samma resonemang och bedömning som gäller för motorcyklar ska normalt även gälla för denna typ av egendom. Se avsnittet ovan om motorcykel. Värderingen av förmånen ska alltid ske utifrån de förhållanden som finns i det enskilda fallet.