OBS: Detta är utgåva 2018.7. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket har i uppdrag att tillhandahålla tjänsten Mina meddelanden. Det innebär dels att Skatteverket för ett förmedlingsregister över de som har anslutit sig till tjänsten, dels att Skatteverket förvaltar statens digitala brevlåda Min myndighetspost.

Det finns inga särskilda sekretessregler för verksamheten Mina meddelanden. Men det finns allmänna sekretessregler som kan behöva tillämpas.

Vad är Mina meddelanden och Min myndighetspost?

Skatteverket är skyldigt att tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda (1 § förordningen [2018:357] om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser). Tjänsten heter Mina meddelanden.

Skatteverket förvaltar också Min myndighetspost som är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden.

Nytt: 2018-06-29

Avsnitten ”Vad är mina meddelanden och Min myndighetspost?” och ”Behandla uppgifter i förmedlingsadressregistret” har justerats med anledning av ny reglering som anpassats till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser ersätter förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Se sidans tidigare lydelse.

Behandla uppgifter i förmedlingsadressregistret

Skatteverket får behandla personuppgifterna i förmedlingsadressregistret för två ändamål (4 § förordningen [2018:357] om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser):

 • att föra en aktuell förteckning över de personer som har anslutit sig till tjänsten
 • att expediera elektronisk post från myndigheter.

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för personuppgifterna i förmedlingsadressregistret och uppgifterna ska behandlas i enlighet med de allmänna dataskyddsbestämmelserna.

Behandla uppgifter i Min myndighetspost

Skatteverket behandlar olika typer av personuppgifter i samband med att Min myndighetspost administreras:

 • personuppgifter om brevlådeinnehavaren
 • personuppgifter i elektroniska meddelanden
 • personuppgifter som behandlas av brevlådeinnehavaren.

Personuppgifter om brevlådeinnehavaren

Skatteverket registrerar och lagrar personuppgifter om de personer som har skapat en brevlåda med Min myndighetspost. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för dessa uppgifter. Verket är också personuppgiftsansvarigt för de behandlingar som görs

 • i samband med att ett elektroniskt meddelande tas emot och tillgängliggörs i en enskilds brevlåda
 • i samband med behörighetskontroller och inloggning till en brevlåda.

Skatteverket behandlar personuppgifterna i enlighet med de allmänna dataskyddsbestämmelserna.

Personuppgifter i elektroniska meddelanden

Om det förekommer personuppgifter i ett elektroniskt meddelande som skickas från Skatteverket till en enskilds brevlåda, så är verket personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Skatteverket har ingen insyn i de enskildas brevlådor och kan inte ta del av de meddelanden som skickas dit.

Personuppgifter som behandlas av brevlådeinnehavaren

Om brevlådeinnehavaren behandlar personuppgifter i brevlådan, t.ex. kontaktuppgifter, gäller olika regler beroende på om brevlådeinnehavaren är en fysisk eller juridisk person.

Fysiska personer

De personuppgifter som en fysisk person behandlar i brevlådan för privat bruk omfattas inte av de allmänna dataskyddsbestämmelserna (EU:s dataskyddsförordning artikel 2.2 c).

Juridiska personer

De personuppgifter som en juridisk person behandlar i brevlådan omfattas av de allmänna dataskyddsbestämmelserna. Den juridiska personen är då personuppgiftsansvarig för en sådan behandling och Skatteverket är personuppgiftsbiträde. Det innebär bland annat att Skatteverket endast får behandla personuppgifterna i brevlådan i enlighet med brevlådeinnehavarens instruktioner. I dessa fall utgör användarvillkoren för Min myndighetspost personuppgiftsbiträdesavtal. Villkoren finns publicerade på webbplatsen för Min myndighetspost.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1]

Lagar & förordningar

 • /Rubriken upphör att gälla U:2024-01-01/ Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser /Rubriken träder i kraft I:2024-01-01/ Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för digital post [1] [2]

Övrigt

 • Juridisk vägledning för verksamhetsutveckning inom e-förvaltningen [1]
 • minameddelanden.se [1]
 • minmyndighetspost.se [1]