OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Det förekommer att betalningsskyldiga av misstag betalar till fel skattekonto. Skatteverket ska då under vissa förutsättningar betala tillbaka pengarna.

Misstagsinbetalning

Med misstagsinbetalning menas att en inbetalare av misstag, utan att Skatteverket har del i misstaget, gjort fel vid inbetalningen så att inbetalningen registrerats på ett annat skattekonto än vad som var avsikten.

Misstaget består vanligtvis av att inbetalaren har angett fel person- eller organisationsnummer eller fel OCR-nummer vid inbetalningen. Om det felaktiga numret motsvarar någon annan persons skattekonto kommer inbetalningen kreditera dennes skattekonto. Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera att den som gör inbetalningen anger rätt identifikationsuppgifter. Det finns inte heller något hinder mot att betala någon annans skatt. Om avsikten var att betala till någon annans skattekonto, men inbetalaren därefter ångrat sig utgör detta inte en misstagsinbetalning.

Högsta domstolen har prövat frågan om Skatteverket är skyldigt att återbetala misstagsinbetalningar i NJA 2011 s. 739. Domstolen fann i domen att den civilrättsliga principen om condictio indebiti är tillämplig på misstagsinbetalningar till skattekontot.

Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar

För att Skatteverket ska vara återbetalningsskyldigt krävs att inbetalaren kan visa att det är en misstagsinbetalning och på vilket sätt det har blivit fel. Vidare krävs att inbetalaren har reagerat kort tid efter inbetalningen och att en avstämning av skattekontot har skett.

Om mottagaren inte har några invändningar mot att Skatteverket återbetalar pengarna finns det vanligtvis inga hinder mot detta. Återbetalning kan göras även om misstagsinbetalningen har avräknats mot mottagarens obetalda skatter eller avgifter. I sådant fall återställs mottagarens obetalda skatter och avgifter som om misstagsinbetalningen inte hade skett. Det har då ingen betydelse om mottagarens obetalda skatter och avgifter har lämnats för indrivning.

När återbetalning inte är möjlig

I följande situationer är det inte möjligt att återbetala en misstagsinbetalning:

  • om inbetalningen har utbetalats till mottagaren så att det inte finns några pengar kvar hos Skatteverket som kan återbetalas
  • om inbetalningen har avräknats eller utmätts för mottagarens skulder hos andra myndigheter än Skatteverket eller för enskilda skulder och det inte finns några pengar kvar hos Skatteverket som kan återbetalas (HD 2016-12-20, mål nr. T 309-16).

I dessa situationer är Skatteverket inte mottagare av misstagsinbetalningen och kan därför inte göra någon återbetalning.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2011 s. 739 [1]

Rättsfallskommentarer

  • HD, T 309-16, misstagsinbetalning till skattekontot [1]