OBS: Detta är utgåva 2019.1. Sidan är avslutad 2023.

Ett svenskt företag eller en svensk mervärdesskattegrupp kan i vissa fall ha rätt till återbetalning av utländsk moms.

Uppdaterat denna sida

Etablering i Sverige

Beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige ska ansöka elektroniskt om de vill ha återbetalning av mervärdesskatt i ett EU-land där de inte är etablerade. Ansökan ska lämnas in till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats i Sverige (19 kap. 31 § ML). Detsamma gäller för den som är etablerad i Sverige och som vill få återbetalning i ett annat EU-land för förvärv eller import som hör till sådana verksamheter, t.ex. telekommunikationstjänster m.fl., i det EU-landet som omfattas av 4 b § lag om särskilda ordningar (19 kap 31 a § ML).

En sådan elektronisk ansökan gör den sökande på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se/e-tjänster) genom att klicka på ”Momsåterbetalning inom EU” vid fliken företag. För att kunna använda tjänsten måste juridiska personer göra en anmälan om firmatecknare eller ombud. Anmälan görs på blanketten ”Anmälan e-tjänster – Momsåterbetalning inom EU” (SKV 4852). Den som ska lämna in ansökan måste normalt ha en svensk e-legitimation. För att få en svensk e-legitimation måste firmatecknaren eller ombudet i normalfallet ha ett svenskt personnummer och vara mantalsskriven i Sverige.

Utländska ombud, som på grund av avsaknad av svenskt personnummer inte kan få en e-legitimation, kan i stället tilldelas ett särskilt elektroniskt certifikat av Skatteverket. Om ett företag vill representeras av ett utländskt ombud som saknar e-legitimation, ska anmälan därför i stället lämnas på blankett SKV 4852 UTL. Denna blankett skickas till utlandsenhet Malmö.

Företaget kan när som helst avregistrera en företrädare på blanketten ”Anmälan e-tjänster avregistrering/återkallelse av behörigheter” (SKV 4804).

En ansökan om återbetalning måste ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden (19 kap. 32 § ML). Frågan om en ansökan har kommit in i rätt tid avgörs dock av myndigheten i den återbetalande medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i det medlemslandet. Skatteverket kommer därför att skicka vidare ansökningar som kommer in efter detta datum, till den återbetalande medlemsstaten.

Om en ansökan inte ska avvisas i enlighet med vad som framgår nedan är Skatteverket skyldigt att skicka vidare ansökan till den återbetalande medlemsstaten inom 15 kalenderdagar efter det att ansökan inkommit (artikel 48.1 i rådets förordning [EU] nr 904/2010).

Skatteverket ska dock besluta att inte skicka vidare en ansökan om sökanden under den aktuella återbetalningsperioden inte är skattskyldig i egenskap av säljare i Sverige eller har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 c−11 e eller 12 § ML. Sökanden ska underrättas om ett sådant avvisningsbeslut på elektronisk väg (19 kap. 33 § ML).

Nytt: 2019-03-19

Storbritannien och Brexit

Om Storbritannien lämar EU utan ett giltigt utträdesavtal gäller följande för återbetalning av brittisk mervärdesskatt.

Det elektroniska förfarandet ska användas om ansökan görs innan Storbritannien lämnar EU.

Efter att Storbritannien har lämnat EU går det inte längre att ansöka via Skatteverkets elektroniska portal om återbetalning av brittisk mervärdesskatt. Istället kan ansökan, i form av en pappersblankett, lämnas direkt till skattemyndigheten i Storbritannien.

Svensk mervärdesskattegrupp

Om en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap. ML ansöker om återbetalning i en annan medlemsstat, ska Skatteverket skicka vidare ansökan till den återbetalande medlemsstaten. Detta gäller under förutsättning att mervärdesskattegruppen under återbetalningsperioden är skattskyldig i egenskap av säljare eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 c-11 e eller 12 § ML.

Skatteverket ska däremot inte skicka vidare en eventuell ansökan från ett företag som ingår i en mervärdesskattegrupp och som inte självt är skattskyldigt i egenskap av säljare eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 c-11 e eller 12 § ML (Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 440202-10/111).

Frågan om en sökande har rätt till återbetalning av mervärdesskatt i en annan medlemsstat avgörs av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna där.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ställningstaganden

  • Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper [1]