OBS: Detta är utgåva 2019.1. Visa senaste utgåvan.

När personuppgifter behandlas i brottsbekämpande syfte av Skatteverket ska brottsdatalagen och lagen om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, hädanefter kallad Skatteverkets brottsdatalag, och tillhörande föreskrifter tillämpas. EU:s dataskyddsförordning och nationell reglering som kompletterar förordningen gäller inte när behandlingen utförs i brottsbekämpande syfte.

Vad ingår i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet?

Skatteverket får medverka i och bedriva den verksamhet som anges i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Skatteverket får bl.a. biträda åklagaren vid utredning av brott inom skatteområdet och själv utreda vissa brott genom förenklad brottsutredning.

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet får arbeta med brott enligt

  • skattebrottslagen
  • 30 kap. 1 § första stycket 4 ABL
  • 11 § tredje stycket TrL
  • 9 kap. 1–3 och 11 §§ BrB, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
  • 11 kap. 5 § BrB
  • lagen (2014:836) om näringsförbud
  • folkbokföringslagen.

Skatteverket kan även medverka vid undersökning när det handlar om andra brott om åklagaren anser att det finns särskilda skäl för det (1 § lagen [1997:1024] om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet).

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet får också förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som anges i punktlistan ovan (6 § lagen [1997:1024] om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet).

Brottsdatalagen och Skatteverkets brottsdatalag ska tillämpas vid all automatisk behandling och viss manuell behandling av uppgifter

Brottsdatalagen och brottsdataförordningen kan beskrivas som en allmän reglering som i princip gäller för alla behöriga myndigheter som behandlar personuppgifter i brottsbekämpande syfte. De kompletteras av Skatteverkets brottsdatalag med förordning som särskilt anger vad som gäller för viss behandling i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Skatteverkets brottsdatalag och förordning har företräde framför brottsdatalagen eftersom brottsdatalagen med förordning är subsidiära i förhållande till avvikande bestämmelser i lag och förordning (1 kap. 5 § brottsdatalagen).

Läs mer i avsnitten om tillämpningen av brottsdatalagen och tillämpningsområde och personuppgiftsansvar.

Behandling av personuppgifter i annat syfte i den brottsbekämpande verksamheten

För behandling av personuppgifter som inte görs i brottsbekämpande syfte, men som utförs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet (behörig myndighet) gäller EU:s dataskyddsförordning och kompletterande nationell dataskyddsreglering. Det innebär exempelvis att den behandling av personuppgifter som görs i personaladministrativt syfte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet inte regleras av brottsdatalagen eller skattebrottsdatalagen.

Närliggande arbetsuppgifter i andra verksamhetsgrenar

Närliggande arbetsuppgifter som inte faller under brottsdatalagen eller under Skatteverkets brottsdatalags tillämpningsområde omfattas i stället av EU:s dataskyddsförordning och kompletterande nationell dataskyddsreglering. Det kan t.ex. vara när en annan verksamhetsgren fullgör sin skyldighet att anmäla brott eller annan uppgiftsskyldighet till brottsbekämpande myndigheter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Brottsdatalag (2018:1177) [1]
  • Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet [1] [2]