OBS: Detta är utgåva 2019.3. Visa senaste utgåvan.

Kupongskatt tas ut på utdelning från svenskt aktiebolag, svensk värdepappersfond och specialfond samt europabolag med säte i Sverige.

Utdelning

Kupongskatt tas enligt 1 § KupL ut på

 • utdelning på aktie i svenskt aktiebolag
 • utdelning på andel i svensk värdepappersfond och specialfond
 • utdelning på aktie i europabolag med säte i Sverige.

Med utdelning på aktie i svenskt aktiebolag avses utdelningar enligt aktiebolagslagen (ABL).

Begreppet utdelning finns inte definierat i skattelagstiftningen. I praxis torde bedömningen av vad som skatterättsligt ses som utdelning grunda sig på reglerna i ABL.

Med utdelning avses inte bara utbetalningar i pengar utan även överföring av annan egendom.

Alla förmåner som en aktieägare får från bolaget och som innebär en slags förmögenhetsöverföring till aktieägaren ska i princip beskattas som utdelning, t.ex. om bolaget låter aktieägaren förvärva egendom mot ett vederlag som understiger marknadsmässigt pris.

Kupongskatt tas ut på hela utdelningen. Någon kvotering till fem sjättedelar, som finns för utdelning på aktier och andelar i onoterade företag enligt 42 kap. 15 a § IL, finns inte i kupongskattelagen.

En begränsat skattskyldig person ska betala kupongskatt på utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag som är svenska aktiebolag (1 § KupL). Någon fördelning mellan tjänst och kapital görs inte då det inte finns några bestämmelser om en sådan fördelning enligt KupL.

Med utdelning avses även följande utbetalningar till aktieägarna (2 § andra stycket KupL)

 • återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, s.k. inlösen
 • utskiftning eller utbetalning vid bolagets likvidation
 • utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag, s.k. riktat återköp
 • ersättning i samband med fusion (fusionsvederlag) till aktieägare till den del ersättningen utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget
 • ersättning i samband med fusion (fusionsvederlag) till andelsägare i värdepappersfond eller specialfond till den del ersättning utgörs av annat än andelar i den övertagande fonden
 • ersättning (delningsvederlag) i samband med fission till aktieägare till den del ersättningen utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget
 • ersättning (delningsvederlag) i samband med partiell fission till den del ersättningen utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget.

Om en begränsat skattskyldig fysisk person får en skifteslikvid i samband med en likvidation, och bolaget har beslutat att träda i likvidation inom en tioårsperiod efter personens utflyttning, är både bestämmelserna i 3 kap. 19 IL och 2 § andra stycket KupL aktuella att tillämpa. Skatteverket anser att kupongskattelagens bestämmelse i egenskap av lex specialis ska tillämpas före bestämmelsen i IL i en sådan situation. Vidare anser Skatteverket att EUF-fördragets bestämmelser måste beaktas varför bl.a. avdrag för anskaffningsutgiften ska medges (Skatteverkets ställningstagande Likvidation – utbetalning till begränsat skattskyldig).

Mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande ovan, avseende likvidationslikvid, ska kupongskattelagens bestämmelse tillämpas före bestämmelsen i IL även vid ersättning i samband med inlösen av andelar i de fall en kapitalvinst uppkommer.

Investeringssparkonto

En begränsat skattskyldig person beskattas för den löpande avkastningen på tillgångarna på ett investeringssparkonto enligt de vanliga regler som gäller för begränsat skattskyldiga. Detta innebär bl.a. att utdelning beskattas med kupongskatt.

Mer information om beskattning av investeringssparkonto för begränsat skattskyldiga personer hitta du under Investeringssparkonto.

Pensionssparkonto

Obegränsat skattskyldiga personer som har ett pensionssparkonto är skattskyldiga till avkastningsskatt på tillgångarna på kontot. Begränsat skattskyldiga personer omfattas inte av denna skattskyldighet till avkastningsskatt. En begränsat skattskyldig person som har ett pensionssparkonto beskattas i stället för tillgångarna på kontot på vanligt sätt. Detta innebär bl.a. att utdelningar på tillgångar på ett pensionssparkonto beskattas enligt kupongskattelagen.

Undantag från kupongskatt

Under vissa förutsättningar är utdelning i form av aktier i annat bolag skattefri för obegränsat skattskyldiga personer, s.k. lex Asea (42 kap. 16 § IL). Sådan utdelning är inte heller skattepliktig för begränsat skattskyldiga (1 § KupL).

Skatteverket anser att en utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein är undantagen från kupongskatt enligt 4 § sjätte och sjunde styckena KupL även om kravet på likartad beskattning i 2 kap. 5 a § IL inte är uppfyllt. En förutsättning är dock att villkoren för skattefri utdelning i övrigt är uppfyllda. Enligt Skatteverket är ett uttag av kupongskatt i en sådan situation ett hinder för den fria etableringsrätten i EES-avtalet som inte kan rättfärdigas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein [1]
 • Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster