OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Trafikförsäkring ska finnas för motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda samt för andra motordrivna fordon som brukas i trafik i Sverige. De försäkringsgivare som meddelar sådana trafikförsäkringar ska betala skatt på försäkringspremien.

Skatteplikt

Skatt ska betalas på premie för trafikförsäkring som avser risk belägen inom landet (1 § LSTF).

Vad är en trafikförsäkring?

Med trafikförsäkring avses en försäkring enligt trafikskadelagen (2 § LSTF).

Trafikförsäkring ska som huvudregel finnas för ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och som inte är avställt samt för andra motordrivna fordon som brukas i trafik i Sverige (2 § första stycket TSL, jfr 3 och 4 §§ TSL).

Vad menas med risk belägen inom landet?

Med risk belägen inom landet avses risk som är belägen i Sverige enligt 1 kap. 17 § FRL eller 1 kap. 7 § LUVS (2 § LSTF).

Av 1 kap. 17 § FRL framgår att när det gäller skadeförsäkring för registerpliktiga fordon avses med land där risken är belägen det land där fordonet är registrerat. Om någon köper ett fordon som är registrerat i ett EES-land i syfte att föra in fordonet och stadigvarande bruka det i ett annat EES-land, anses dock risken vara belägen i det land som fordonet ska föras in i under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning (1 kap. 17 § andra stycket 2–3 FRL).

Av 1 kap. 7 § LUVS framgår att med skadeförsäkringsrisk som är belägen i Sverige avses risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i Sverige. Om någon köper ett fordon som är registrerat i Sverige i syfte att föra in fordonet och stadigvarande bruka det i ett annat EES-land, anses dock risken inte vara belägen i Sverige under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning. Om någon köper ett fordon som är registrerat i ett annat EES-land i syfte att föra in fordonet och stadigvarande bruka det i Sverige anses risken vara belägen i Sverige under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning (1 kap. 7 § första stycket 2–3 LUVS).

Vem är skattskyldig?

Skattskyldig för skatt på trafikförsäkringspremie är försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring enligt TSL (3 § första stycket LSTF).

Utländska försäkringsgivare som bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering

Utländska försäkringsgivare kan bedriva verksamhet från en s.k. sekundäretablering i Sverige. Med sekundäretablering avses i LUVS en utländsk försäkringsgivares etablering i Sverige genom generalagent, filial eller generalrepresentation för försäkringsgivare i en försäkringssammanslutning (1 kap. 8 § första stycket LUVS).

Med generalrepresentation menas en utländsk försäkringssammanslutnings representation i Sverige. Generalrepresentationen ska förestås av ett ombud som ansvarar för den verksamhet som försäkringsgivaren i sammanslutningen driver enligt LUVS (1 kap. 12 § första stycket LUVS). Ett sådant ombud ska vara bosatt i Sverige.

Ombudet ska redovisa och betala skatter och avgifter och i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter (5 kap. 1 § första stycket SFL). Ansvaret för att redovisa och betala skatt kommer därmed primärt att ligga på ombudet för generalrepresentationen (prop. 2001/02:42 s. 29–30, prop. 2006/07:96 s. 45).

Utländska försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet i Sverige från en sekundäretablering enligt LUVS, ska utse en skatterepresentant. Skatterepresentanten ska företräda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 5 kap. 4 § SFL (3 § andra stycket LSTF).

Skatterepresentanten ska vara en fysisk person som är bosatt i Sverige eller en svensk juridisk person (3 § tredje stycket LSTF).

Skatterepresentanten ska redovisa och betala skatt enligt LSTF och i övrigt företräda försäkringsgivaren i frågor som rör skatten (5 kap. 4 § första stycket SFL).

Ansvaret för att betala skatt kommer därmed primärt att ligga på skatterepresentanten (prop. 2006/07:96 s. 47).

När skattskyldigheten inträder

Skattskyldigheten inträder vid utgången av den kalendermånad för vilken premien har tjänats in (5 § andra stycket LSTF).

Så beräknas skatten

Skatten på trafikförsäkringspremien är 32 procent av beskattningsunderlaget (10 § första stycket LSTF).

Beskattningsunderlag

Beskattningsunderlaget utgörs av den intjänade premien för en trafikförsäkring för en kalendermånad (5 § första stycket LSTF). Det är därmed en periodiserad premie som ligger till grund för beskattningen. Utgångspunkten är att det är den premie, exklusive skatter som belastar premien, som försäkringstagaren ska betala enligt avtalet med försäkringsgivaren som ska ingå i beskattningsunderlaget (prop. 2006/07:96 s. 62).

Med intjänad premie menas premieinkomst före avgiven återförsäkring med tillägg eller avdrag för förändring i avsättning för ej intjänade premier (6 § första stycket LSTF).

Den intjänade premien ska inte påverkas av förändring i avsättning för kvardröjande risker (6 § andra stycket LSTF). I författningskommentaren till 6 § andra stycket LSTF framgår bland annat följande (prop. 2006/07:96 s. 63):

Begreppet intjänade premier, såsom det används i denna lag, kommer bl.a. i detta hänseende att skilja sig från det begrepp ”bruttovärdet av intjänade premier” som används vid beräkning av solvensmarginalen i 7 kap. 25 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Den intjänade premien ska inte justeras för överlåtarens upplösning av respektive förvärvares avsättning för ej intänad premie som beror på en överlåtelse av ett försäkringsbestånd (se 6 § tredje stycket LSTF). Genom denna reglering undviker man att överlåtaren beskattas för den förändring av avsättningen för ej intjänade premier som upplösningen innebär. För förvärvaren kommer beskattning att ske när den avsättning för premier som inte tjänats in som gjorts vid förvärvet successivt förändras vartefter premierna tjänas in (prop. 2006/07:96 s. 63).

Vad menas med premieinkomst före avgiven återförsäkring?

Med premieinkomst före avgiven återförsäkring menas den totala bruttopremien för trafikförsäkring som har betalats in eller som kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden har påbörjats före kalendermånadens utgång. Som premieinkomst räknas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter kalendermånadens utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under kalendermånaden (7 § första stycket LSTF).

Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren och premier för nytecknade försäkringsavtal, ska räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med (7 § andra stycket LSTF).

Annullationer ska reducera premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier ska räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med (7 § tredje stycket LSTF).

I premieinkomsten ingår inte skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien (7 § fjärde stycket LSTF). Skatten på trafikförsäkringspremien ingår alltså inte i premieinkomsten.

Av författningskommentaren till 7 § LSTF framgår att utformningen av paragrafen i allt väsentligt överensstämmer med vad som föreskrivs om sådan inkomst i 1 a § i bilaga 4 till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:17) om årsredovisning i försäkringsföretag. För att undvika dubbelbeskattning ska dock inte premier för mottagen återförsäkring ingå i premieinkomsten vid tillämpningen av LSTF. En annan avvikelse är att paragrafen till skillnad från föreskriften tar sikte på kalendermånad i stället för kalenderår (prop. 2006/07:96 s. 63).

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:17) om årsredovisning i försäkringsföretag har ersatts av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag. Denna förskrift har i sin tur ersatts av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag och där har bestämmelsen som prop. 2006/07:96 hänvisar till omnumrerats från 1 a § till 2 §.

Vad menas med bruttopremie?

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Bruttopremien omfattar alltså även (8 § LSTF):

 1. premier som inte har aviserats och som kan beräknas först senare,
 2. terminspremier som betalas in halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis och ersättningar från försäkringstagare för utgifter som försäkringsföretaget haft i samband med att försäkringsavtalet tecknades, och
 3. företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans.

Koassurans är den försäkringstekniska benämningen på en metod där två eller flera direktförsäkringsbolag fördelar ansvaret för en risk mellan sig (prop. 2006/07:96 s. 63).

Av författningskommentaren till 8 § LSTF framgår följande (prop. 2006/07:96 s. 63):

Även denna paragraf bygger i stor utsträckning på 1 a § i bilaga 4 till FFFS 2006:17. Det som skiljer paragrafen från föreskriften är att sådan ersättning respektive återförsäkringspremie som anges i 1 a § tredje stycket d och e inte ingår i bruttopremien. Detta eftersom dubbelbeskattning annars kan uppkomma.

Utländska beskickningar m.fl. kan inte få skatten återbetald

Det finns inga bestämmelser om återbetalning av skatt till utländska beskickningar m.fl. i lagen om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Skatteverket anser att utländska beskickningar och konsulat samt dess personal inte kan få skatten på trafikförsäkringspremien återbetald. Försäkringsbolag kan inte heller låta bli att kräva dem på skatten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) [1]
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) [1]
 • Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige [1]
 • Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige [1] [2] [3]
 • Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]
 • Trafikskadelag (1975:1410) [1]

Propositioner

 • Proposition 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för [1]
 • Proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ställningstaganden

 • Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald? [1]

Övrigt

 • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]

Referenser inom trafikförsäkringspremie m.m., skatt på