OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga beskattas enligt IL för de kapitalinkomster som finns uppräknade i IL.

På utdelning på aktier i svenska aktiebolag och europabolag med säte i Sverige samt på utdelning på andelar i svenska värdepappersfonder och specialfonder tas kupongskatt ut. Till utdelning räknas även ersättningar i samband med likvidation, inlösen och återköp av aktier.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster