OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En upplagshavares säkerhet för lagring m.m. kan i vissa fall jämkas. En registrerad varumottagares säkerhet kan också jämkas i vissa fall. Flyttningssäkerheten kan jämkas i vissa fall.

Jämkning av upplagshavares säkerhet för lagring m.m.

I 4 kap. 8 a § andra stycket LSE finns bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att i vissa fall jämka det belopp som upplagshavare ska ställa säkerhet med. Syftet är att undvika att upplagshavaren avkrävs en mer omfattande säkerhet än vad som kan anses nödvändigt i det enskilda fallet (prop. 1996/97:116 s. 64).

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 4 kap. 4 § tredje stycket LSE, om det finns skäl till detta med hänsyn till upplagshavarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (4 kap. 8 a § LSE). Jämkning bör därmed kunna medges en aktör som är väl etablerad, skötsam och har god ekonomisk stabilitet i sin verksamhet (prop. 2013/14:10 s. 88).

Med andra särskilda omständigheter förstås bl.a. förhållandena vid upplagshavarens skatteupplag. Jämkning kan ske om risken för stöld eller svinn bedöms som liten. Om upplagshavaren nästan enbart säljer varor som ska användas för skattefria ändamål kan det utgöra skäl för att jämka säkerhetsbeloppet (prop. 1996/ 97:116 s. 72).

Jämkning av upplagshavares och registrerad avsändares flyttningssäkerhet

När det gäller flyttningssäkerhet enligt 4 kap. 4 § första stycket LSE kan Skatteverket medge att upplagshavaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten om leveransen av bränsle sker med fartyg eller via rörledning (4 kap. 8 a § första stycket LSE).

Jämkning kan dock endast medges om övriga berörda medlemsstater samtycker till detta. Detta samtyckesvillkor framgår av artikel 18.4 b i punktskattedirektivet och 4 kap. 8 a § LSE. Några sådana överenskommelser finns inte för närvarande.

Om en upplagshavare ansöker om undantag från kravet på säkerhet som avser flyttningar som endast sker inom svenskt territorium finns inte något krav på att det ska finnas en internationell överenskommelse eftersom ingen annan medlemsstat berörs av flyttningen (prop. 2010/11:48 s.32).

Jämkning av registrerad varumottagares säkerhet

I 4 kap. 8 a § andra stycket LSE finns bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att jämka det belopp som en registrerad varumottagare ska ställa säkerhet med.

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 4 kap. 6 § LSE, om det finns skäl till detta med hänsyn till den registrerade varumottagarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (4 kap. 8 a § LSE).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. [1] [2]
  • Proposition 2010/11:48 Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering [1]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt