OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Den debiterade preliminära skatten beräknas utifrån tillgängliga uppgifter om det inte finns något underlag för att beräkna den enligt schablon. Tillgängliga uppgifter kan till exempel vara en preliminär självdeklaration.

Uppdaterat denna sida

När beräknas den debiterade preliminära skatten utifrån tillgängliga uppgifter?

Skatteverket kan beräkna den debiterade preliminära skatten enligt tillgängliga uppgifter både i det första beslutet för ett beskattningsår och om beslutet ändras genom omprövning. Tillgängliga uppgifter kan till exempel vara en preliminär inkomstdeklaration eller en utredning som Skatteverket gjort som visar att inkomsterna inte stämmer med de uppgifter som den debiterade preliminära skatten grundas på.

Vid beskattningsårets första beslut

Om Skatteverket inte har fattat något beslut om debiterad preliminär skatt för beskattningsåret ska Skatteverket besluta med ledning av de tillgängliga uppgifter som finns.

Skatteverket ska också beräkna skatten enligt tillgängliga uppgifter om skattebetalaren kan komma att ha inkomster som han eller hon ska betala debiterad preliminär skatt för och det saknas underlag för beräkning enligt schablon (55 kap. 4 § första stycket SFL).

Nytt: 2019-06-28

Om F-skatten eller SA-skatten vid en schablondebitering eller första debitering (d.v.s. grundbeslut) inte uppgår till 2 400 kr för beskattningsåret, ska den inte debiteras, 55 kap. 2 § stycke 3 SFL. Beloppsbegränsningen gäller inte vid omprövningsbeslut.

Hänsyn till andra belopp vid beräkningen

Vid beräkningen av den debiterade preliminära skatten ska Skatteverket om möjligt ta hänsyn till andra belopp som kan komma att dras ifrån eller läggas till den slutliga skatten enligt 56 kap. 9 § andra stycket och tredje stycket 1–3 SFL (55 kap. 5 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar