OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall kan man få avdrag för socialavgifter i form av egenavgifter, särskild löneskatt och arbetsgivaravgifter i inkomstslaget tjänst.

Egenavgifter och särskild löneskatt på tjänsteinkomster

Egenavgifter betalas i regel på inkomster från näringsverksamhet, men i socialavgiftslagen finns det angivet ett antal situationer när egenavgifter ska betalas på inkomst av tjänst.

Avgiftsunderlaget är summan av de avgiftspliktiga nettoinkomsterna vid beskattningen. Sjukpenning och liknande ersättningar räknas inte med i underlaget.

Debiterade egenavgifter enligt socialavgiftslagen eller särskild löneskatt enligt lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ska dras av från intäkten i inkomstslaget tjänst.

I deklarationen för beskattningsåret får man göra ett schablonavdrag för avsättning för egenavgifter och särskild löneskatt. Schablonavdraget ska återföras till beskattning det följande beskattningsåret och stämmas av mot de verkliga debiterade egenavgifterna. Detta gäller även avgifter som fallit bort eller satts ned genom ändrad debitering.

Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller inte i detta fall.

Arbetsgivaravgifter på tjänsteinkomster

Den som är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, kan i ett socialavgiftsavtal komma överens med arbetsgivaren om att den anställda ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter i stället för att arbetsgivaren gör det.

Debiterade arbetsgivaravgifter med anledning av ett sådant socialavgiftsavtal enligt 5 kap. 5 § SFL ska dras av till den del de avser inkomster i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (12 kap. 36 a § IL och prop. 2012/13:18).

Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller inte i detta fall.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Propositioner

  • Proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor [1]