OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Det finns olika typer av uppdrag, t.ex. tjänsteuppdrag och entreprenadavtal, vilka i sin tur kan ersättas på löpande räkning, till fast pris eller på annat sätt. Ibland ska uppdrag enligt ett avtal delas upp och ibland ska uppdrag enligt flera avtal redovisas sammantaget.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Tjänsteuppdrag eller entreprenadavtal?

Ett uppdrag kan vara antingen ett tjänsteuppdrag eller ett entreprenaduppdrag. Ett tjänsteuppdrag föreligger om det finns ett avtal som innebär att ett företag under en tidsperiod ska utföra en eller flera tjänster. Uppdraget kan utföras inom ett räkenskapsår eller sträcka sig över flera räkenskapsår. Exempel på tjänsteuppdrag är konsultuppdrag och revisionsuppdrag.

Ett entreprenaduppdrag föreligger om det finns avtal som avser produktion av ett eller flera objekt. Även ett entreprenaduppdrag kan utföras inom ett räkenskapsår eller sträcka sig över flera räkenskapsår. Exempel på entreprenaduppdrag är byggande av hus och vägar. Entreprenaduppdrag omfattar inte tillverkning av produkter som företaget normalt har i lager, utan sådana intäkter redovisas som försäljning av varor (se BFNAR 2016:10 punkt 6.8 med kommentar).

Löpande räkning eller fast pris?

Det som främst skiljer ett uppdrag på löpande räkning och ett uppdrag till fast pris är vem som står den ekonomiska risken, uppdragsgivaren eller uppdragstagaren. Ett uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag för vilket inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget (se BFNAR 2016:10 punkt 6.10). Här står alltså uppdragsgivaren den ekonomiska risken, om arbetet tar längre tid att utföra ökar uppdragsgivarens kostnad för att få arbetet gjort. För ett uppdrag till fast pris är det i stället i normalfallet uppdragstagaren som står den ekonomiska risken. Eftersom priset är bestämt i förväg, riskerar uppdragstagaren att inte få täckning för sina kostnader om arbetet tar längre tid än beräknat att utföra eller andra kostnader för uppdraget blir högre.

I normgivningen definieras uppdragen på lite olika vis.

Det finns också avtal där uppdragstyperna blandas, t.ex. avtal på löpande räkning med tak. Här får en sammanvägning göras av de olika villkoren i avtalen, för att avgöra vad för slags uppdrag det enskilda avtalet är.

K1:förenklat årsbokslut

Det finns inga särskilda regler om tjänste- och entreprenadavtal i de allmänna råden BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut respektive BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

Årsbokslut

Det finns fyra olika typer av uppdrag i det allmänna rådet BFNAR 2017:3 om årsbokslut.

 • Provisionsbaserade uppdrag där inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster (BFNAR 2017:3 punkt 5.9).
 • Uppdrag på löpande räkning där inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget (BFNAR 2017:3 punkt 5.10).
 • Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod som inte är provisionsbaserat eller på löpande räkning, som avser ett obestämt antal aktiviteter vilka ska utföras under en överenskommen tidsperiod och för vilket inkomsten utgår för denna tidsperiod (BFNAR 2017:3 punkt 5.11).
 • Uppdrag till fast pris som är andra uppdrag än de ovan uppräknade (BFNAR 2017:3 punkt 5.12).

Exempel på ett provisionsbaserat uppdrag är en fastighetsmäklares uppdrag att sälja en fastighet när fastighetsmäklaren får sitt arvode bestämt utifrån försäljningspriset för fastigheten.

Ett exempel på uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod är när ett företag tecknar ett serviceavtal för en viss period. För detta slag av tjänsteuppdrag kan företaget inte på förhand bedöma vilken insats uppdraget kommer att kräva. Andra exempel på detta slag av uppdrag är inkomster från vissa försäkringsliknande uppdragsavtal (jfr RÅ 1999 ref. 32), eller ett städuppdrag som ersätts för en viss period, eller en grundersättning för snöplogning under en vintersäsong.

Uppdrag till fast pris bestäms negativt, d.v.s. ett uppdrag som inte kan definieras som ett provisionsbaserat uppdrag, uppdrag på löpande räkning eller ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, är ett uppdrag till fast pris. Det innebär att ett uppdrag till fast pris inte måste innehålla ett fast avtalat pris. I vägledningen ges ett exempel med ett företag som har ett avtal där ersättning utgår per målad kvadratmeter. Eftersom inkomsten inte grundar sig på nedlagd tid omfattas uppdraget inte av definitionen på löpande räkning. Uppdraget uppfyller inte heller definitionen på provisionsbaserade uppdrag eller uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod. Uppdraget är därför ett uppdrag till fast pris även om den totala inkomsten inte skulle vara känd.

K2: årsredovisning i mindre företag

Det finns fyra olika typer av uppdrag i det allmänna rådet BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag.

 • Provisionsbaserade uppdrag där inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster (BFNAR 2016:10 punkt 6.9).
 • Uppdrag på löpande räkning där inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget (BFNAR 2016:10 punkt 6.10).
 • Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod som inte är provisionsbaserat eller på löpande räkning, som avser ett obestämt antal aktiviteter vilka ska utföras under en överenskommen tidsperiod och för vilket inkomsten utgår för denna tidsperiod (BFNAR 2016:10 punkt 6.11).
 • Uppdrag till fast pris som är andra uppdrag än de ovan uppräknade (BFNAR 2016:10 punkt 6.12).

Exempel på ett provisionsbaserat uppdrag är en fastighetsmäklares uppdrag att sälja en fastighet när fastighetsmäklaren får sitt arvode bestämt utifrån försäljningspriset för fastigheten.

Ett exempel på uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod är när ett företag tecknar ett serviceavtal för en viss period. För detta slag av tjänsteuppdrag kan företaget inte på förhand bedöma vilken insats uppdraget kommer att kräva. Andra exempel på detta slag av uppdrag är inkomster från vissa försäkringsliknande uppdragsavtal (jfr RÅ 1999 ref. 32), eller ett städuppdrag som ersätts för en viss period, eller en grundersättning för snöplogning under en vintersäsong.

Uppdrag till fast pris bestäms negativt, d.v.s. ett uppdrag som inte kan definieras som ett provisionsbaserat uppdrag, uppdrag på löpande räkning eller ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, är ett uppdrag till fast pris. Det innebär att ett uppdrag till fast pris inte måste innehålla ett fast avtalat pris. I vägledningen ges ett exempel med ett företag som har ett avtal där ersättning utgår per målad kvadratmeter. Eftersom inkomsten inte grundar sig på nedlagd tid omfattas uppdraget inte av definitionen på löpande räkning. Uppdraget uppfyller inte heller definitionen på provisionsbaserade uppdrag eller uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod. Uppdraget är därför ett uppdrag till fast pris även om den totala inkomsten inte skulle vara känd.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag där ersättningen uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för arbetet (BFNAR 2012:1 punkt 23.11). Uppdrag till fast pris definieras motsatsvis som ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning (BFNAR 2012:1 punkt 23.12). Till ett särskilt slag av uppdrag till fast pris hänförs tjänsteuppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod (BFNAR 2012:1 punkt 23.26).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska, för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare, tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder om inget annat anges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. IFRS 15 ersätter IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter och det är tillåtet att tillämpa IFRS 15 även på tidigare räkenskapsår.

Ett eller flera uppdrag?

I normgivningen finns det principer för när flera uppdragsavtal ska behandlas som ett enda uppdrag. I andra fall kan det finnas ett enda avtal som innefattar flera uppdrag där varje enskilt uppdrag i redovisningen ska behandlas som separata uppdrag. Ett företag kan vidare under pågående uppdrag få tilläggsbeställningar och en bedömning måste då göras om tilläggsbeställningen kan anses inrymmas i det ursprungliga uppdraget eller om det är att anse som ett nytt uppdrag.

K1:förenklat årsbokslut

Det finns inga särskilda regler om tjänste- och entreprenadavtal i de allmänna råden BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut respektive BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

Årsbokslut

Ett avtal om en komplettering av ett tjänste- eller entreprenaduppdrag ska anses vara samma slag av uppdrag som det ursprungliga om avtalen sammantaget är att anse som samma slags uppdrag. Är kompletteringen så skild från den ursprungliga beställningen att den ursprungliga beställningen hade ansetts tillhöra ett annat slag av uppdrag ska det redovisas som två uppdrag (BFNAR 2017:3 kommentaren till punkt 5.8). I kommentaren finns det vidare exempel på när uppdrag ska redovisas separat eller sammantaget.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett avtal om en komplettering av ett tjänste- eller entreprenaduppdrag ska anses vara samma slag av uppdrag som det ursprungliga om avtalen sammantaget är att anse som samma slags uppdrag. Är kompletteringen så skild från den ursprungliga beställningen att den ursprungliga beställningen hade ansetts tillhöra ett annat slag av uppdrag ska det redovisas som två uppdrag (BFNAR 2016:10 kommentaren till punkt 6.8). I kommentaren finns det vidare exempel på när uppdrag ska redovisas separat eller sammantaget.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Omfattar ett avtal flera uppdrag ska genomförandet av varje enskilt uppdrag behandlas som ett separat uppdrag, om

 • separata anbud har lämnats för varje enskilt uppdrag
 • varje enskilt uppdrag har varit föremål för separat förhandling och uppdragstagaren och beställaren har haft möjlighet att anta eller förkasta den del av avtalet som avser respektive uppdrag
 • uppdragsutgifterna och uppdragsinkomsten kan identifieras för respektive uppdrag (BFNAR 2012:1 punkt 23.14).

Flera avtal ska, oavsett om de har en eller flera beställare, behandlas som ett uppdrag om avtalen är resultatet av en förhandling som avser avtalen som helhet, avtalen har ett så nära samband med varandra att de i praktiken utgör ett enda uppdrag med en total vinstmarginal, samt uppdragen enligt avtalen utförs samtidigt eller i en följd (BFNAR 2012:1 punkt 23.15).

Innehåller ett avtal en möjlighet för beställaren att beställa ytterligare ett uppdrag ska ett sådant tillägg behandlas som ett separat uppdrag om

 • uppdraget skiljer sig avsevärt från det uppdrag som omfattas av det ursprungliga avtalet vad avser utformning, teknik eller funktion,
 • eller överenskommelsen om det tillkommande uppdragets pris har träffats utan hänsyn till priset enligt det ursprungliga avtalet (BFNAR 2012:1 punkt 23.16).

Om det krävs för att den ekonomiska innebörden i det enskilda avtalet eller i de enskilda avtalen sammantagna ska kunna återges korrekt, ska reglerna tillämpas på delarna i ett avtal eller på flera enskilda avtal sammantagna (BFNAR 2012:1 punkt 23.13).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Ett företag som följer internationella redovisningsregler ska, för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder om inget annat anges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. IFRS 15 ersätter IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter och det är tillåtet att tillämpa IFRS 15 även på tidigare räkenskapsår.

Referenser på sidan

Domar & beslut

Övrigt