OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Företag betalar i normalfallet för varor och tjänster med likvida medel, men betalningen kan även bestå av företagets aktier eller av kontanter till ett värde som baseras på kursen på företagets aktier. Normgivningen anger hur sådana aktierelaterade ersättningar ska redovisas i företagets räkenskaper.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild.

Vad är aktierelaterade ersättningar?

Aktierelaterade ersättningar är ersättningar för varor och tjänster (inklusive tjänster som utförs av anställda) som betalas antingen med företagets egetkapitalinstrument eller med kontanter till ett värde som bestäms av en underliggande tillgångs värde, t.ex. företagets egetkapitalinstrument.

K2: årsredovisning i mindre företag

För företag som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) finns det inga regler om aktierelaterade ersättningar. Det beror på att vägledningen är avsedd och lämplig för mindre företag med enklare förhållanden där aktierelaterade ersättningar normalt inte förekommer.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

För företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) regleras aktierelaterade ersättningar i kapitel 26.

Aktierelaterade ersättningar är ersättningar till parter, inklusive anställda, som levererat varor eller tjänster till företaget och där ersättningen regleras antingen med företagets egetkapitalinstrument eller med kontanter (eller andra tillgångar) till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitalinstrument (BFNAR 2012:1 punkt 26.2).

Man skiljer således på aktierelaterade ersättningar som regleras med ett egetkapitalinstrument och aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter.

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument (BFNAR 2012:1 punkt 26.3).

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter är ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster genom att ta på sig skulder till leverantören för dessa varor eller tjänster till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitalinstrument. Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter inkluderar så kallade syntetiska optioner. Ett företag kan t.ex. som en del av ersättningar till anställda tilldela syntetiska optioner som ger rätt till en framtida kontantersättning som är baserad på ökningen av företagets aktiekurs under en angiven tidsperiod (BFNAR 2012:1 punkt 26.4 med kommentar).

Förvärv med betalning med aktierelaterade ersättningar

Ett företag ska redovisa varor och tjänster som förvärvas mot en ersättning i form av aktierelaterade ersättningar när varorna eller tjänsterna erhålls. Företaget ska redovisa motsvarande ökning av

  • eget kapital, om varorna eller tjänsterna förvärvas mot en ersättning i form av aktierelaterade ersättningar som regleras med ett egetkapitalinstrument
  • skuld, om varorna eller tjänsterna förvärvas mot en ersättning i form av en aktierelaterade ersättning som regleras med kontanter.

Om varorna eller tjänsterna inte uppfyller villkoren för att redovisas som tillgångar (se BFNAR 2012:1 punkt 2.18) ska de redovisas som kostnad. Ökningen av eget kapital redovisas i juridisk person som balanserad vinst (BFNAR 2012:1 punkt 26.5 med kommentar).

Aktierelaterad ersättning intjänas direkt om den anställde, eller någon annan person som utför liknande tjänster, inte behöver fullgöra en viss tjänstgöringsperiod innan denna har en ovillkorad rätt till ersättningen. Om det inte finns något belägg för motsatsen, ska tjänsten anses ha utförts och redovisas i sin helhet vid tilldelningstidpunkten. Även motsvarande ökning av eget kapital eller skuld ska redovisas i dess helhet (BFNAR 2012:1 punkt 26.6).

Tilldelningstidpunkten

Tilldelningstidpunkten är den tidpunkt då ett företag ingår ett avtal om aktierelaterade ersättningar. Om ett avtal om aktierelaterade ersättningar är beroende av ett godkännande, t.ex. av aktieägarna, är tilldelningstidpunkten den tidpunkt då avtalet godkänts (BFNAR 2012:1 punkt 26.10).

Värdering

Det finns detaljerade regler för hur värderingen i räkenskaperna ska gå till när ett företag förvärvat varor och tjänster mot ersättning i form av aktierelaterade ersättningar beroende på om reglering ska göras med

  • egetkapitalinstrument,
  • kontanter,
  • kontantreglering som alternativ.

Det finns vidare regler för hur sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar ska periodiseras och värderas (BFNAR 2012:1 punkterna 26.8-26.20).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar om inget annat följer av RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Av RFR 2 framgår det att en klassificering av en aktierelaterad ersättning som skuld respektive eget kapital, i enighet med IFRS 2, ska tillämpas såvida detta inte står i strid med gällande lag. Om så är fallet ska man göra ett avsteg (RFR 2 IFRS 2 punkt 1). I övrigt finns inga begränsningar.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]