OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

När ett ackord beslutas lyfts hela fordran bort från skattekontot och ackordslikviden avräknas i särskild ordning. Om en bortackorderad skuld senare sätts ned kommer Skatteverket att avräkna nedsättningsbeloppet mot den ursprungliga skulden.

Avräkning efter ackord

Om Skatteverket eller en domstol beslutar om ackord lyfter Skatteverket bort hela den ackorderade skulden från skattekontot genom en registrering. Den skattskyldige betalar därefter ackordslikviden till ett särskilt konto. Någon avräkning inom skattekontot blir då inte aktuell.

Vad händer om en bortackorderad fordran sätts ned?

Ett ackordsbeslut ska innehålla ett villkor om att nedsättning av en skuld som ingår i ackordet ska avräknas mot den skatte- eller avgiftsskuld som ackordet avsåg. Det ursprungliga kravet kan ändras genom omprövning eller dom. Om kravet sätts ned så skulle det kunna uppkomma ett överskott på skattekontot. Överskottet skulle återbetalas automatiskt om det inte hindrades. För att undvika en sådan automatisk återbetalning ska Skatteverket fånga upp dessa fall redan när nedsättningen aktualiseras. Skatteverket ska därför ta tillbaka ackordet till skattekontot samtidigt som nedsättningen registreras. På så vis kommer debitering och kreditering att möta varandra (62 kap. 14 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]