OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

När köparen av förmedlingstjänsten är en privatperson eller någon annan icke beskattningsbar person ska förmedlingstjänsten anses omsatt i Sverige och beskattas med svensk moms om den förmedlade varan eller tjänsten är omsatt i Sverige.

Vid förmedling på uppdrag av icke beskattningsbar person är det avgörande var den förmedlade varan eller tjänsten är omsatt

Beskattningsland för förmedlingstjänster bestäms på olika sätt beroende på om den som köper förmedlingstjänsten är en beskattningsbar person eller inte.

Köparen är en icke beskattningsbar person

Om dessa förutsättningar är uppfyllda är förmedlingstjänsten omsatt inom landet

  • det ska gälla en förmedlingstjänst som utförs för någon annans räkning i dennes namn
  • köparen av tjänsten är någon annan än en beskattningsbar person
  • den vara eller tjänst som förmedlas är omsatt inom landet (5 kap. 7 § ML, artikel 46 i mervärdesskattedirektivet).

Beskattningsland för förmedlingstjänsten avgörs uteslutande av var den förmedlade varan eller tjänsten är omsatt. Det spelar alltså inte någon roll varifrån förmedlingstjänsten tillhandahålls eller var mottagaren av förmedlingstjänsten finns.

Om den förmedlade varan eller tjänsten, d.v.s. huvudtransaktionen, är omsatt utomlands är förmedlingstjänsten omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML.

Köparen är en beskattningsbar person

Bestämmelsen i 5 kap 7 § ML gäller inte transaktioner när köparen av förmedlingstjänsten är en beskattningsbar person. I de fallen bestäms beskattningsland enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Vad betyder ”för någon annans räkning i dennes namn”?

Förmedling av vara eller tjänst för någon annans räkning i dennes namn omfattar såväl förmedling i betydelsen att göra allt som är nödvändigt för att säljaren och köparen ska sluta avtal, som endast anvisning av säljare respektive köpare till en uppdragsgivare. Om förmedlaren erhåller betalning för en förmedlad vara eller tjänst ska detta ske för huvudmannens räkning. Den ersättning förmedlaren erhåller för egen räkning är beskattningsunderlaget för förmedlingstjänsten.

Det är fråga om förmedling oavsett om det är säljaren eller köparen av huvudtransaktionen som är huvudman (artikel 30 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Skatteverket anser att det är fråga om en förmedlingstjänst enligt ML endast om tjänsten avser en eller flera huvudtransaktioner. Under förutsättning att förmedlingsersättningen är villkorad av att en eller flera huvudtransaktioner kommer till stånd ska tjänsten anses vara en tjänst som omfattas av de beskattningslandsbestämmelser som gäller för förmedling. Om ersättningen inte är villkorad av att en eller flera transaktioner kommer till stånd är det inte en förmedlingstjänst enligt ML utan ett annat tillhandahållande. Det finns inte något krav på att förmedlingsersättningen ska betalas ut i direkt anslutning till att huvudtransaktionen utförs eller att det måste finnas en specifik provisionsbetalning för varje enskild huvudtransaktion. Hur den specifika ersättningen för förmedlingen benämns i avtalet mellan parterna, t.ex. provision, ett fast belopp eller kostnadstäckning, är inte heller avgörande. Det har inte heller någon betydelse om huvudmannen är en beskattningsbar person eller inte. Detta innebär att även om huvudtransaktionen sker mellan två privatpersoner och därmed inte beskattas, så bestäms beskattningsland för förmedlingstjänsten enligt 5 kap. 7 § ML (Skatteverkets ställningstagande Omsättningsland – förmedling för annans räkning i dennes namn).

I eget namn för annans räkning

Bestämmelsen i 5 kap. 7 § ML gäller inte transaktioner när någon i eget namn förmedlar en vara eller tjänst. I dessa fall är både förmedlaren och huvudmannen säljare respektive köpare av varan eller tjänsten (6 kap. 7 § ML). Beskattningsland för varan eller tjänsten ska då bedömas för såväl ledet mellan huvudmannen och förmedlaren som det mellan förmedlaren och den slutlige kunden enligt de allmänna reglerna. Detta gäller exempelvis vid försäljning i kommission.

Förmedling av bl.a. hotelltjänster

Förmedlingstjänster som endast har indirekt anknytning till en fastighet omfattas av 5 kap. 7 § ML när den tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person.

Tjänster som består av att förmedla logi i hotellsektorn eller liknande omfattas av bestämmelserna om förmedlingstjänster när de tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person (artikel 31 och 31a.3 d i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Däremot har förmedling av en fastighet, t.ex. fastighetsmäklartjänster, tillräckligt direkt samband med fastigheten och omfattas i stället av bestämmelsen som gäller beskattningsland för fastighetstjänster i 5 kap. 8 § ML (artikel 31a.2 p i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011 samt prop. 2009/10:15 s. 101).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

  • Omsättningsland - förmedling för annans räkning i dennes namn [1]