OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Den som inte är svensk medborgare och som måste ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige får inte folkbokföras om han eller hon saknar ett uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd är ett villkor för folkbokföring

Ett utländsk medborgare som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt.

Medborgare i de nordiska länderna är undantagna från kravet på uppehållstillstånd. Undantag gäller även när det finns synnerliga skäl för att en person ändå ska folkbokföras (4 § FOL).

Synnerliga skäl gäller i två fall:

  • Personer för vilka uppehållstillståndet endast prövas formellt, till exempel utländska adoptivbarn som flyttar till någon som bor i Sverige eller minderåriga barn som återförenas med sina föräldrar som har uppehållstillstånd och bor i Sverige.
  • Personer som har avvisats eller utvisats från Sverige men som ändå kan antas komma att vistas i Sverige en längre tid eftersom det finns ett beslut om att avvisningsbeslutet inte kan verkställas. Detta gäller när avvisningsbeslutet inte kan verkställas på grund av risk för exempelvis dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr.

En utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd vid massflykt enligt 21 kap 1 § utlänningslagen ska inte bli folkbokförd (4 § andra stycket FOL). Detta gäller om personen kan antas komma att vistas i Sverige med stöd av det beviljade uppehållstillståndet under en kortare tid än tre år. Personen kan folkbokföras om personen har fått en flyktingförklaring eller ett resedokument, eller om det i övrigt finns synnerliga skäl för folkbokföring. Det är EU som i dessa fall beslutar vad som ska anses vara massflykt.

Bevis om uppehållstillstånd ska visas upp vid flytt till Sverige

En utländsk medborgare som anmäler flytt till Sverige ska visa upp sitt uppehållstillstånd hos Skatteverket för att kunna bli folkbokförd. Personer som har en passhandling eller motsvarande ska även visa upp denna för att styrka sin identitet.

Migrationsverket utfärdar uppehållstillståndskort för den som har uppehållstillstånd i Sverige. Kortet utfärdas även för barn under sex år men saknar då namnteckning. Tidigare utfärdade Migrationsverket så kallade tillståndsmärken som infogades i personens pass. Utfärdade tillståndsmärken gäller tills deras giltighetstid går ut, längst till och med den 20 maj 2015.

Uppehållstillståndskortet saknar uppgift om personnummer och kan inte användas som en identitetshandling eller pass. Kortet är endast ett bevis om uppehållstillstånd och innehåller innehavarens fotografi, fingeravtryck och namnteckning samt uppgift om bland annat namn, kön, födelsedatum, medborgarskap, kortets löpnummer, giltighetstid och typ av tillstånd. Du kan läsa mer om uppehållstillståndskortet och klassningskoder för uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket kan inte bevilja uppehållstillstånd för en längre period än vad personens pass är giltigt. Uppehållstillståndskortets giltighetstid följer därför passets giltighetstid. Migrationsverket utfärdar ett nytt uppehållstillståndskort vid varje ny tillståndsperiod.

Uppehållstillståndet kan vara tidsbegränsat eller permanent

En utländsk medborgare som har tänkt vistas i Sverige under en begränsad tid kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta gäller till exempel vid studier, arbete eller när Migrationsverket genom en så kallad uppskjuten invandringsprövning förbehåller sig rätten att pröva om förutsättningarna för uppehållstillståndet fortfarande består efter en viss tid.

En person som måste ha ett uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan endast folkbokföras om detta villkor är uppfyllt vid tidpunkten för anmälan (4 § FOL). För att personen ska kunna folkbokföras krävs också att det kan antas att personen kommer att tillbringa sin dygnsvila i landet under minst ett år (3 § FOL).

Det är inte en nödvändig förutsättning för folkbokföring att personens uppehållstillstånd är giltigt i ett år (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 5 juni 2017, mål nr 3113-16). Om tillståndet är giltigt kortare tid än ett år krävs att det finns andra omständigheter som gör det antagligt att personens vistelse i landet kommer att uppgå till minst ett år. Tillståndets giltighetstid är en av flera omständigheter som har betydelse för frågan om folkbokföring. Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom har Skatteverket publicerat ett ställningstagande om när folkbokföring vid uppehållstillstånd för kortare tid än ett år kan ske.

Exempel på situationer med tidsbegränsat uppehållstillstånd

Migrationsverket kan utfärda tidsbegränsade uppehållstillstånd i någon av nedanstående situationer.

Studerande

Migrationsverket beviljar normalt uppehållstillstånd för studier endast på eftergymnasial nivå vid högskola eller universitet. Uppehållstillståndet beviljas som regel endast för ett år även om det framgår att det rör sig om en flerårig utbildning. Tillämpningen grundar sig på EU:s studerandedirektiv (2004/114/EG) där det bland annat sägs att uppehållstillstånd inte får lämnas för mer än ett år i taget. Om studierna beräknas pågå under kortare tid än ett år, till exempel två terminer, beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd för den tid som motsvarar utbildningstiden.

Om det utifrån personens avsikt med vistelsen och med hänsyn till studiernas längd och övriga omständigheter kan antas att personens vistelse i Sverige kommer att uppgå till minst ett år kan personen folkbokföras. Detta även om uppehållstillståndet är giltigt kortare tid än ett år.

Om omständigheterna tyder på att vistelsen i Sverige endast är tillfällig och inte kan antas komma att uppgå till minst ett år ska personen inte folkbokföras.

Gästforskare

Enligt EU:s gästforskardirektiv (2005/71/EG) ska gästforskare beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket för minst ett år. Migrationsverket ska förlänga tillståndet om villkoren fortsätter att vara uppfyllda. Om forskningsarbetet beräknas pågå under kortare tid än ett år, ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd för den tid som motsvarar forskningsprojektets längd.

Om det utifrån personens avsikt med vistelsen och med hänsyn till forskningsprojektets längd och övriga omständigheter kan antas att personens vistelse i Sverige kommer att uppgå till minst ett år kan personen folkbokföras. Detta även om uppehållstillståndet är giltigt kortare tid än ett år.

Om omständigheterna tyder på att vistelsen i landet endast är tillfällig och inte kan antas komma att uppgå till minst ett år ska personen inte folkbokföras.

Tillfällig anställning eller arbetstillstånd

Migrationsverket kan utfärda uppehållstillstånd för personer med tillfälligt arbete för minst ett år. Om det tillfälliga arbetet beräknas pågå under kortare tid än ett år ska uppehållstillståndet utfärdas för den tid som motsvarar arbetets längd.

Om det utifrån personens avsikt med vistelsen och med hänsyn till anställningens längd och övriga omständigheter kan antas att personens vistelse i Sverige kommer att uppgå till minst ett år kan personen folkbokföras. Detta även om uppehållstillståndet är giltigt kortare tid än ett år.

Om omständigheterna tyder på att vistelsen i landet endast är tillfällig och inte kan antas komma att uppgå till minst ett år ska personen inte folkbokföras.

Utbytesstudent eller ferietillstånd

Migrationsverket kan bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier som utbytesstudent för ungdomar inom ramen för ett organiserat utbytesprogram, som exempelvis American Scandinavian Student Exchange (ASSE). Det finns även andra former av vistelser för ungdomar, så kallade ferietillstånd, till exempel för ungdomar från Australien och Nya Zeeland.

Ungdomarna kan i regel endast få uppehållstillstånd i Sverige för högst ett år och tillståndet kan inte förlängas. Om personen flyttar in till Sverige när det återstår mindre än ett år av tillståndet medför detta att det inte blir aktuellt för Skatteverket att folkbokföra denna kategori av personer om inte uppehållstillståndet skulle bli förlängt på någon annan grund medan personen fortfarande befinner sig i Sverige.

Anknytning till blivande make, maka, partner eller sambo

Migrationsverket kan göra en så kallad uppskjuten invandringsprövning (UI) för någon som beviljats uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en make, maka, partner eller sambo som är folkbokförd i Sverige.

Normalt beviljas UI-märkta uppehållstillstånd för två år, men de kan vara kortare om personens pass har en kortare giltighetstid än två år. UI-märkta tillstånd kan ligga grund för folkbokföring, om det inte finns några omständigheter som tyder på att personens vistelse i landet endast är tillfällig och inte kan antas komma att uppgå till minst ett år.

Medföljande eller besökande familj

När medföljande eller besökande familjemedlemmar till en person med uppehållstillstånd anmäler flytt till Sverige ska Skatteverket pröva om var och en av dem uppfyller kraven för folkbokföring. Prövningen görs utifrån uppehållstillstånd, personens avsikt med vistelsen och övriga omständigheter. För att medföljande eller besökande familjemedlemmar ska bli folkbokförda krävs att deras vistelse i landet kan antas komma att uppgå till minst ett år.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2017-06-05, mål nr 3113-16 [1]

EU-författningar

  • Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete [1]
  • Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år [1]

Övrigt

  • Migrationsverkets webbplats [1]