OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

De associationsrättsliga reglerna om medansvar för en juridisk persons skulder kan i vissa situationer vara ett alternativ till de skatterättsliga bestämmelserna om företrädaransvar.

Reglerna om företrädaransvar är inte alltid tillämpliga

De särskilda reglerna om företrädaransvar för juridiska personers skatte- eller avgiftsskulder kan bara tillämpas beträffande sådana fordringar som ingår i skattekontosystemet samt vissa andra speciellt angivna fordringar från övriga debiterande myndigheter. Det innebär att det inte går att göra gällande företrädaransvar när en juridisk person underlåter att betala t.ex. en lönegarantiregresskuld enligt 28 § LGL eller ett återkrav enligt 14 § HUSFL.

Associationsrätten innehåller regler som skyddar borgenärer

Emellertid finns det ett antal associationsrättsliga bestämmelser som fungerar som skydd för alla borgenärer och som innebär att någon annan än gäldenären kan bli betalningsansvarig för gäldenärens skulder. Dessa bestämmelser kan tillämpas även beträffande skatter och andra offentligrättsliga skulder (NJA 2009 s. 221).

Skatteverket är oftast borgenärsföreträdare för staten

Skatteverket är behörigt att föra en talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna även beträffande fordringar som debiterats av andra myndigheter, dock under förutsättning att fordringen är av sådant slag att den vid indrivning hos Kronofogden handläggs som ett allmänt mål (8 § BorgL).

Skillnader i talerätten

De allmänna borgenärsskyddsreglerna är något olika konstruerade, bl.a. i fråga om vem som har rätt att föra talan.

I vissa fall, t.ex. vid medansvar på grund av kapitalbrist samt vid skadestånd, är det den borgenär som lidit skada som kan föra talan för egen räkning. Detta gäller även när Skatteverket är borgenär. Dock har verket inte ansetts kunna föra talan om skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer mot den som dömts för skattebrott.

I andra fall skyddas borgenärerna endast indirekt genom att det är den drabbade juridiska personen som ska föra talan. Som exempel kan nämnas reglerna om värdeöverföringar från aktiebolag. Vill en borgenär få till stånd en sådan talan måste borgenären begära bolaget i konkurs, varefter konkursförvaltaren kan föra talan.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2009 s. 221 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]
  • Lönegarantilag (1992:501) [1]