OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

Den som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (BFL) kan inte redovisa mervärdesskatt enligt fakturerings- eller bokslutsmetoden. En sådan person ska normalt redovisa mervärdesskatt i den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder.

Redovisningsreglerna för bokföringsskyldiga beskrivs på sidan Redovisningsskyldighet.

Vilka är inte bokföringsskyldiga enligt BFL?

Juridiska personer är i princip alltid bokföringsskyldiga. Detsamma gäller fysiska personer om de bedriver näringsverksamhet.

Det finns dock vissa juridiska personer som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL. Som exempel kan nämnas staten, kommuner och landsting, kommunförbund och regionförbund, konkursbon och stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer (t.ex. familjestiftelser). Bokföringsskyldighet för dessa skattskyldiga regleras i andra lagar.

Den som enligt 1 kap. 15 § ML definieras som en utländsk beskattningsbar person är normalt inte bokföringsskyldig enligt BFL. Läs mer om utländska juridiska och fysiska personers bokföringsskyldighet enligt BFL och om ML:s definition av utländsk beskattningsbar person.

Redovisningstidpunkt

En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig enligt BFL ska redovisa den utgående skatten för den redovisningsperiod under vilken skattskyldigheten har inträtt (13 kap. 7 § ML). Redovisningsskyldigheten sammanfaller alltså med skattskyldigheten. När skattskyldigheten inträder regleras i 1 kap. 3–5 a §§ ML.

Den ingående skatten ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken en vara levererats eller en tjänst tillhandahållits (13 kap. 17 § ML).

Övriga specialregler för redovisning av mervärdesskatt som gäller vissa omsättningar och förvärv har företräde före bestämmelserna i 13 kap. 7 och 17 §§ ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar